Книги жанра «Фантастика» на букву «Z»

num: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
en: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ru: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я

Загрузка...

 Название  Автор  Серия
обложка книги Zaginiony Legion Zaginiony Legion

W 46 roku p.n.e. rzymski legion pod wodzą Marka Emiliusza Scaurusa podczas zwiadu w Galii natyka się na nieprzyjacielskie oddziały Celtów kierowane przez Viridoviksa. Przywódcy wrogich wojsk postanawiają sami stoczyć pojedynek. Jednak w chwili gdy krzyżują swe identyczne, pokryte druidzkimi runami miecze, wszyscy Rzymianie po krótkim oślepieniu tajemniczą jasnością odkrywają, że znajdują się w innym świecie.

Turtledove Harry Videssos (pl)  
обложка книги Zendikar: In the Teeth of Akoum Zendikar: In the Teeth of Akoum Wintermute Robert B  
обложка книги Zaigojošā pasaule Zaigojošā pasaule

Zaigojošā pasaule

Aleksandrs G R Ī N S

IZDEVNIECĪBA «ZINĀTNE» RIGĀ 1972

Mākslinieks VIESTURS GRANTS

No krievu valodas tulkojušas

SOLVEIGA CEPURNIECE un MILDA PAULA

Izdota saskaņā ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Redakciju un izdevumu padomes lēmumu

GRĪNS UN «GRĪNLANDE»

Latviešu lasītājiem Aleksandrs Grins nav vairs jā­atklāj. Ar viņa daiļradi tos iepazīstinājis krājums «Sārtās buras» (LVI, 1959), kur sakopoti  stāsti un noveles, kā ari ievietots romāns «Pa viļņiem trau­cošā», izdevums «Zelta ķēde» (LVI, 1961), kurā bez tā paša nosaukuma romāna ir ari otrs — «Ceļš uz nekurieni», un beidzot stāsts bērniem «Akmens stabs» («Liesma», 1966). Pirmo no minētajām grāmatām ievada lieliskais K. Paustovska apcerējums «Aleksan­dra Grīna dzīve». Sis žilbinošais krievu vārda meis­tars tik spilgti attēlojis Grīna personību, ka darīt to vēlreiz pēc viņa ir ne vien grūti, bet ari lieki. Tādēļ, domājot par tiem, kas nav paspējuši iepazīties ar Paustovska rakstu (kur tie laiki, kopš 15000 eksem­plāru lielais «Sārto buru» metiens nozudis no grāmat­nīcu plauktiem!), tikai konspektīvi sniegsim hronolo­ģiskā secībā Aleksandra Grīna dzīves galvenos datus.

1880. gadā Vjatkā trimdinieka, 1863. gada poļu sa­celšanās bijušā dalībnieka Stefana Griņevska (Hry- niewski) ģimenē piedzimst dēls Aleksandrs. 1889. gadā Aleksandrs iestājas vietējā reālskolā, ko pabeigt vi­ņam neizdodas: par dzejolīti, kurā nerātnais ģimnā­zists izzobojis savus audzinātājus, viņu izslēdz no skolas. 1896. gadā jaunais Griņevskis, pabeidzis pil­sētas skolu, pošas uz Odesu, kurp to vilina jūra. Vi­ņam izdodas veikt pāris reisu no Odesas uz Batumi un savā mūžā vienīgo ārzemju ceļojumu uz Aleksan­dr iju. 1897. gadā, palicis bez graša kabatā, Alek­sandrs, braukdams «par zaķi», atgriežas Vjatkā, tur­klāt pēdējos 200 kilometrus spiests noiet kājām. 1898. gadā viņš no jauna dodas uz dienvidiem — šo­reiz uz Baku. 1899. gadā — atkal Vjatka, 1900. gadā — Drāti. 1902. gadā — dienests cara armijā, iepazīšanās ar eseriem, dezertēšana. Pēc tam — Simbirska, Ņiž- ņijnovgoroda, Tvēra, Tambova, Jekaterinoslava, Ki­jeva, Sevastopole. 1903.—1905. gadā — cietums, pir­mie stāsti, kas nav saglabājušies. Revolūcijas uzplūdi atbrīvo Griņevski no apcietinājuma, un viņš pārceļas uz Pēterburgu. 1906. gadā viņu atkal apcietina un nosūta uz Toboļsku, bet viņam izdodas aizbēgt un nokļūt Vjatkā, kur tēvs sagādā Aleksandram svešu pasi. Aleksandrs apmetas Maskavā, un tai pašā gadā laikraksts «Birževije Vedomosti» iespiež viņa pirmo stāstu. Nākamajos gados presē parādās vēl citi stāsti, bet 1908. gadā — pirmais krājums, kuru cara cenzūra tomēr konfiscē. Jau savu pirmo grāmatu, kura beidzot iznāk 1910. gadā, viņš paraksta ar pseidonīmu A. S. Grīns (zēna gados skolas biedri Aleksandru bija iesaukuši par Grīnu; šis iesaukas pamatā ir rakst­nieka īstais uzvārds Griņevskis, nevis angliskais «Green» vai vāciskais «Grūn», tāpēc latviski pareizāk būtu to rakstīt «Grins» — ar īso i, tomēr ta­gad grozīt rakstību laikam būs jau par vēlu; latviešu tulkotājiem un redaktoriem par mierinājumu varam vienīgi norādīt, ka autora neslāviski skanošais psei­donīms maldinājis ne tikai viņus: kāda pirmsrevolū­cijas krievu žurnāla literārais kritiķis pārmetis izde­vējam, ka tas aizmirsis minēt A. Grīna stāstu tulko­tāja vārdu — šis kritiķis domājis, ka stāsti uzrakstīti angļu valodā).

Tā paša 1910. gada vasarā Griņevski atkal arestē un nosūta uz Arhangeļskas guberņu. 1912. gadā Grīns atgriežas Pēterburgā, bet vēlāk pārceļas uz Somiju, jo viņam draud jauns apcietinājums. Uzzinājis par Februāra revolūciju, rakstnieks kājām dodas uz Pet- rogradu, tomēr, iepazinis dzīvi Krievijā pagaidu val­dības varas mēnešos, jūtas vīlies. Tādēļ ari Oktobra revolūciju Grīns sākumā sagaida ar zināmu neuz­ticību.

1919. gadā Grīnu iesauc Sarkanajā Armijā. Dienot Ostrovā, viņš saslimst ar tīfu. Iznācis no slimnīcas, būdams pa pusei invalīds, viņš paliek bez pajumtes un bez maizes kumosa. No šīs grūtās situācijas Grīnu izglābj Gorkijs.

1924. gadā Grīns pārceļas uz Krimu, kur beidzot viņam rodas iespēja pilnīgi nodoties literatūrai.

Pavisam nesen, 1972. gada sākumā, rakstnieka dzī­vesbiedre Ņina Grīna žurnāla «Seļskaja Molodjož» slejās publicējusi savas atmiņas par Aleksandra Grīna dzīves pēdējiem gadiem. Domājams, ka arī latviešu lasītājam būs interesanti ielūkoties rakstnieka «labo­ratorijā», turklāt vēl ar viņam vistuvākā cilvēka acīm. Lūk, ko Ņ. Grīna raksta par sava vīra darbistabu:

««Kabinets» — tas skan iespaidīgi. Patiesībā tā ir neliela kvadrātveida istaba ar logiem uz Galerijas ielas pusi. Tās iekārta ārkārtīgi pieticīga un vienkārša. Mēs ar Aleksandru Stepanoviču allaž sapņojam par skaistiem namiem, skaistām lietām, par mājīgu kom­fortu. Naudas trūkuma dēj apmierināmies ar spodru vienkāršību un negaužamies. Pa labi no durvīm, kaktā pie ārējās sienas, stāv neliels, vecs kāršu gal­diņš. 3o galdiņu Aleksandrs Stepanovičs nopircis pats un, kaut gan tas ne visai ērts darbam, cita ne­vēlas. (…)

Pie sienas virs galda ģīmetne, kurā attēlots viņa tēvs Stefans Euzebijevičs (vienkāršrunā Stepans Jev- sejevičs) — skaists polis ar augstu pieri un platu, sirmu bārdu. Senlaicīga iestiklota vācu litogrāfija «Raganas virtuve» un dažas citas vecas litogrāfijas. Tās — veselu kaudzi — Aleksandrs Stepanovičs no­pircis utenē Maskavā. Tur bija attēloti kaut kādi ceļo­jumi pa Dienvidāzijas salām. Aleksandram Stepanovi- cam patika tajās lūkoties, un viņš tās glabāja. Dažus eksemplārus iestikloja un pakāra guļamistabā. Lito­grāfijas bija jaukas, tās uzvēdīja laiski saldkairas do­mas par svešām zemēm, brīnišķu, naivu savvaļas dzīvi neskartas dabas vidū. Viena no tām mūs sevišķi val­dzināja. Tajā bija atainots pussagruvis forts. Vien­tuļš koks bija patvēries pie tā mūra. Tālumā plešas klusa jūra. Raugoties tajā, jūtama svelmaina jūlija diena, saules nokveldēti akmeņi, izkaltusi zāle asa un aromātiska, piekrastes viļņi lieģi glaužas pie liedaga un atkāpdamies klusītiņām pāršalc pāri oļiem. Skaudri smaržo jūra.

Vēlāk Aleksandrs Stepanovičs attēloja šo fortu savā nepabeigtajā romānā «Svētule»».

Turpat klusajā Veckrimā 1932. gada 8. jūlijā Alek­sandrs Grins mirst.

*

Tikpat likstu pilni kā rakstnieka mūžs ir ari viņa stāstu un romānu likteņi. Viņa savdabīgā romantiskā daiļrade ne uzreiz tika saprasta. Daži izdevēji pat atteicās iespiest viņa stāstus.

Nebija pagājuši ne trīs gadi pēc rakstnieka nāves, kad A. Roskins žurnālā «Hudožestvennaja Literatūra» publicēja šādas rindas: «Grīna vārds maz ko izteic jaunam padomju lasītājam. Grīna noveļu un stāstu pasaule nav izturējusi pat visīsāko laika pārbaudi — tā šodien šķiet pelēcīga gluži kā dekorācija spilgtā dienas gaismā.» Un dažus gadus vēlāk: «… ir roman­tisms, kas virza literatūru uz priekšu, romantisms, kas attīra ceļu reālismam, atklāj tam jaunus apvāršņus. Bet ir arī romantisms, kas uzdīgst nepietiekama reā­listiska skatījuma augsnē, kas ne tikai nevirza visu literatūru uz priekšu, bet pats slāj reālismam iepa­kaļus». Pie šādiem «atpalikušajiem» romantiķiem kri­tiķis, protams, pieskaitīja arī Grīnu.

Roskinam laikraksta «Ļiteraturnaja Gazeta» slejās 1941. gadā piebalsoja Vera Smirnova: «… viņš attei­cās no zemes, kur nekādi nebija varējis iekārtoties, un domāja, ka radījis pats savu «zaigojošu» pasauli. (…) Grīna varoņi ir cilvēki bez dzimtenes. (…) Ku­ģim, uz kura klāja Grīns kopā ar savu atstumto ļaužu ekipāžu pametis tēvzemes krastus, nav nekāda karoga, tas ietur kursu «uz nekurieni».»

Pat vēl 1950. gadā V. Važdajevs žurnāla «Novij Mir» janvāra numurā rakstīja: «Grīna «sapņu» pa­saule, ja to papēti, izrādās esam idealizēta kapitālis­tiskā iekārta…»

Ievērojamākie padomju rakstnieki pareizi novērtē­juši Grīna mantojumu. Tā, A. Fadejevs un J. Ļibedin- skis nosūtīja izdevniecībai «Sovremetinaja literatūra» vēstuli, kurā bija teikts: «Nav šaubu, ka A. Grīns ir viens no visoriģinālākajiem rakstniekiem krievu lite­ratūrā. Daudzas viņa grāmatas, kas izceļas ar lie­lisku formu un pie mums tik reti sastopamu avantū- ristisku sižetu, iemīlējusi jaunatne».

Ar minētās vēstules autoriem vienis prātis ir dau­dzi padomju literāti. Lūk, kā par Grīnu izteikušies arī citi izcili vārda mākslinieki. J. Oļeša: «Man personīgi Grins ir viens no iemīļotākajiem meistariem, tas ir brī­nišķīgs meistars, savā ziņā vienīgais krievu litera­tūrā…» V. Katajevs: «A. Grīns — viens no ievēroja­mākajiem mūsu rakstniekiem. Izturēties nevērīgi pret viņa sacerējumu izdošanu ir noziegums pret nelaika rakstnieka piemiņu un pret lasītāju». D. Graņins: «Ar viņu var braukt uz Arktiku un uz neskartajām zemēm un iet uz satikšanos, viņš ir dzejisks, viņš ir vīrišķīgs». J. Nagibins: «Ja cilvēks saglabājis mīlestību uz Grīnu brieduma gados, tad tas nozīmē, ka viņš pasargājis savu sirdi no aptaukošanās».

Diskusijā par Aleksandra Grīna literārā mantojuma idejisko un māksliniecisko vērtību virsroku guva šo gudro cilvēku balsis, uzvarēja lasītāju, it īpaši jauno lasītāju, miljoni, kurus vienmēr aizrāva viņa roman­tisko varoņu tēli. To apliecina fakti. Pēc rakstnieka nāves iznākušo sacerējumu skaits, kas publicēti gan atsevišķos izdevumos, gan periodikā (turklāt vairā­kos gadījumos tie ir pirmpublicējumi), jau krietni pār­sniedz Grīna dzīves laikā iespiesto darbu skaitu. Skaista velte rakstnieka piemiņai ir A. Grina kopoti raksti sešos sējumos, kas 1965. gadā izdoti žurnāla «Ogoņok» bibliotēkā 460000 eksemplāru metienā. Tas apstiprina Veras Panovas vārdus: «Grīna grāmatas nav aizmirstas, jo tajās ir kaut kas mirdzošs, mūžam dzīvs, kas nepieciešams gan agrāko laiku, gan mūs­dienu lasītājam, gan vecam, gan jaunam».

*

Daudzi diženi 19.—20. gs. literāti — lai minam kaut vai Baironu, Puškinu, Mickeviču, Heini, Gor- kiju — nostaigājuši ceļu no jauneklīgā romantisma līdz nobriedušā reālisma kalngaliem. Aleksandra Grīna jaunrade gājusi pretējā virzienā: sācis ar reā­listiskiem stāstiņiem, viņš fantastikas spārnos uzlido­jis pasakainā romantisma valstībā.

Apcerējuma «Science-Fiction» šī žanra izcilais meis­tars Staņislavs Lems aizrāda, ka «mūsdienu zināt­niski fantastiskās literatūras pamatā ir pasaka, tai skaitā filozofiska pasaka un tautas pasaka, utopija ar sociāli filozofisku ievirzi…» Grīna sacerējumus tuvina tautas pasakām arī kāda cita to īpašība, kuru atzīmē J. Prohorovs: «Ļaunā triumfs Grīnam ir tikai epizode, labā triumfs — dzīves attīstības nepiecieša­mība, likumsakarība». Sai ziņā Grīna daiļrade ir it kā tilts starp tādiem fantastiskās literatūras pamat­licējiem kā Edgars Po vai Stīvensons un mūsdienu fantastiem. Padomju zinātniski fantastiskās literatū­ras pētnieks Boriss Ļapunovs raksta: «īpašs raksturs ir romantiskajai, pasakainajai, simbolu un alegoriju pārpilnajai A. Grīna fantastikai. Dažus viņa stāstus var uzskatīt par psiholoģisku fantastiku. No Grīna lielā literārā mantojuma pie fantastikas jāpieskaita romāni «Pa viļņiem traucošā», «Zaigojošā pasaule», «Zelta ķēde» un vairāki stāsti».

Kā jau minēts, Grīna romānos un stāstos aprakstī­tie notikumi norisinās kaut kādā nereālā, tikai rakst­nieka (un, protams, arī iejūtīga lasītāja) iztēlē eksis­tējošā pasaulē, kur bieži vien saplūst ne tikai Zemes klimatisko joslu, bet pat laikmetu robežas. Gluži kā tautas pasakā Grīns ved mūs «nezin kur» un rāda «nezin ko», bet dara to tik meistariski, ka mēs re­dzam, jūtam, dzirdam nekad nebijušās un neesošās «Grīnlandes» pilsētas un to iemītniekus.

Kāpēc tas tā? Liekas, ka Grins, savos sacerējumos sajaukdams zemes un tautas, laikmetus un sabiedris­kās iekārtas, plašā sintēzē apkopojis visas cilvēces līdzšinējo pieredzi, tādēļ viņa varoņi un aprakstītie notikumi tuvi ikvienam.

Tiesa, Grīna radītā aina nekad nav visu aptveroša, bet vai tāda literatūrā maz iespējama? Šķiet, taisnība ir Vadimam Kovskim, kad, runādams par «Grīnlandi», viņš to raksturo šādi:

«No visām ekonomiskajām formācijām, kas pastā­vējušas pirms sociālisma, rakstnieks «izkausē» to vis­raksturīgāko īpatnību: sabiedrisko attieksmju antago­nismu. Tādēļ viņa zeme nav vis kapitālistiskās pasau­les shēma, bet gan antagonistiskas pasaules modelis vispār, neatkarīgi no tās konkrēti vēsturiskajiem pa­veidiem. No šis antagonistiskās pasaules daudzveidī­gajām izpausmēm Grīnu interesē tikai viena — ētiski estētiskais aspekts. No daudziem cilvēku tipiem viņš izvēlas dažus iemīļotus tēlus, kas izceļas ar apbrīno­jamu pastāvību. Stipras gribas un bruņnieciskas pār­liecības cilvēkam Grīna sacerējumos nostādīts pre­tim nelabojams mietpilsonis vai zemisku kaislību apsēsts neģēlis. Pusaudži šeit neatpaliek no pieaugu­šajiem vīrišķībā un pašaizliedzībā. Grīna varone — augstākā mērā poētiska sieviete, kurā stingra tikumība apvienojas ar bērnišķīgu atklātību un gudrības pilnu naivitāti (…) Grīna pasaules ārējā sfēra ir tiktāl vispārināta, ka tā zaudē jebkuras konkrēti vēsturiskas īpatnības».

Interesants ir arī jautājums par Grīna valodas īpat­nībām. Vēl 1910. gadā Arskis nosauca Grīna valodu par «literārā ziņā ne visai izglītota beletrista valodu». Sādu secinājumu varēja izdarīt tikai paviršs kritiķis, kas nav spējis pienācīgi novērtēt autora lietoto izteik­smes līdzekļu jēgu. Atcerēsimies, ko par Gogoļa va­lodu savā laikā rakstījis A. Voronskis: «Viņš izdomā teicienus, vārdu savienojumus, vārdkopas,» izgudro­dams «pats savu gramatiku un pats savu sintaksi». Ļoti līdzīgiem vārdiem M. Sloņimskis 1939. gadā rak­sturojis Grīna valodu: viņš atzīst, ka Grīns «lieliski pārvaldīja krievu valodu,» bet šl valoda nereti izklau­sās <rnekrieviska (…) tāpēc, ka krievu vārdiem šis fantasts un sapņotājs piešķir tādas funkcijas, kas pa­laikam ir jaunas krievu literatūrā». Vadims Kovskis atzīmē, ka «Grina nosacītā romantiskā gramatika dzimst divu stilistisku plūsmu — spilgta visu aptve­roša metaforiskuma un abstrakti loģisku valodas kon­strukciju krustošanās punktā. Sajā ceļā rakstniekam ir ari savas neveiksmes — viņa valodas sistēmai ir eksperimentāls raksturs, un to nevar uzskatīt par klasisku».

Seit minēto un daudzu citu valodas un stila īpat­nību dēļ Grins ir ārkārtīgi grūti tulkojams rakstnieks (un tas vēl lieku reizi apliecina, ka viņš ir ļoti krie­visks).

Sis krājums reprezentē divu Grina latviešu tulko­tāju sniegumu. Vērīgs lasītājs pamanīs, ka šo un iepriekšējo translatoru pieeja Grina daiļradei ir da­žāda. Neiedziļinoties tulkošanas teorijas biežņās, aiz­rādīsim vienīgi, ka par to, kā tulkojams Grins, varētu uzrakstīt veselus traktātus.

Cerēsim, ka šis krājums, ko šodien nododam lat­viešu lasītāju vērtējumam, palīdzēs tiem pilnīgāk iepazīties^ar šī savdabīgā un interesantā krievu rakst­nieka daiļradi.

Č. Sklenniks

N S Aleksandrs  
обложка книги ZIEMSVĒTKU NAKTS ZIEMSVĒTKU NAKTS

NIKOLAJS GOGOLIS

IZLASE

ZIEMSVĒTKU NAKTS

Tulk. M. Mencendorfa

LATVIJAS VALSTS IZDEVNIECĪBA  1948

Noskannējis grāmatu un FB2 failu izveidojis Imants Ločmelis

GOGOLIS NIKOLAJS  
обложка книги ZUDUSI PASAULE ZUDUSI PASAULE

ZUDUSI PASAULE

A.KONANS DOILS

Pasaulslavenais angļu rakstnieks (1859—1930) lasītājus iepriecinājis ne vien ar privātdetektīva Serloka Holmsa un viņa uzticamā drauga doktora Vatsona gaitām, bet arī ar vairākiem zinātniski fantastiskiem darbiem. Sajā grāmatā lasītājs iepazīsies ar dažiem dēkaiņiem: avīzes reportieri, mednieku aristokrātu un diviem zinātniekiem, kuriem izziņas alkas liek doties bīstamos ceļojumos gan kalnos, gan jūras dzelmēs. Autors ir spraiga sižeta meistars, māk jautri un trāpīgi pajokot un joprojām ir viens no jaunatnes vismīļāka­jiem rakstniekiem.

RĪGA «LIESMA» 1989

2. izdevums

No angļu valodas tulkojušas Rute Runce, Tija Pētersone un Ņina Krilova

Mākslinieks Ģirts Boronovshis

Redaktors Andrejs Rijnieks

Izdevniecība «Liesma», 1989

KONANS DOILS Arturs  
обложка книги ZVAIGŽŅU KARAĻI ZVAIGŽŅU KARAĻI

ZVAIGŽŅU KARAĻI

Edmonds HAMILTONS

ĀRZEMJU FANTASTIKAS SĒRIJA

I GRĀMATA

RĪGA 1993.g.

Tulkojusi Aija Bārda, Valdis Čeičs Mākslinieces U. Jākobsones vāka zīmējums (veltīts tēva piemiņai) A Bērziņas datorsalikums

Hamiltons E.

Hami 326 Zvaigžņu karaļi. /Tulkojusi A.Bārda, V.Čeičs. — R.: Hermess, 1993., 272 lpp. (Ārzemju fantastikas sērija, 1. grāmata)

Ar šo pazīstamā amerikāņu rakstnieka — fantasta Edmonda Hamiltona darbu izdevumu pie lasītājiem ceļu sāk jauna fantastikas literatūras sērija. Izdevējfirma "Hermess'' ir gādājusi, lai beidzot arī latviski būtu izlasāms kaut kas no labāko rietumu fantastikas rakstnieku sacerētā.

Tagad sevišķi aktuāli skan Alberta Einšteina vārdi, ka krīzes brīžos svarīgāka par zināšanām var būt tikai iztēle. Iztēle, kas spēj aizraut mūs pāri laikiem, un, pārvarot cilvēka prātam tik tikko aptveramus attālumus, izvadāt pa brīnumainajām pasaulēm. Iztēle, kas ne tikai uzbur neredzētus Visuma skatus un izdomā aizvien jaunas briesmas šādos fantāzijas ceļojumos, bet allaž spēj tās laimīgi novērst.

Tomēr galvenais laikam ir tas, ka arī šajā fantāzijas lidojumā Kosmosa aizraidošā lieliskuma, cilvēka, kā ari nehumanoīdo būtņu radītās varenās tehnikas vidū cilvēks joprojām paliek cilvēks. Viņa rīcību ietekmē ne tikai dažādi apsvērumi un pienākums, bet ari vājības, jūtas, kaislības. Un tikai tā jau veidojas katra neatkārtojamais liktenis…

Mēs ļoti ceram, ka, izlasot mūsu piedāvātās grāmatas, jums būs kļuvusi lielāka gan prāta, gan sirds pieredze. Ka jūsbūsit kļuvuši kaut nedaudz izturīgāki šajā strauji mainīgajā un tagad ari riskantajā dzīvē.

© Tulkojums latviešu valodā un vāka zīmējums "Hermess" 1993.g.

HAMILTONS Edmonds  
обложка книги ZVAIGŽŅU KARUSELIS FANTASTISKU STĀSTU KRĀJUMS ZVAIGŽŅU KARUSELIS FANTASTISKU STĀSTU KRĀJUMS

ZVAIGŽŅU KARUSELIS-FANTASTISKU STĀSTU KRĀJUMS

F. BRAUNS V. TENNS

AIZROBEŽU FANTASTIKA

IZDEVNIECĪBA "ZINĀTNE" RĪGĀ 1977

ZINĀTNISKI FANTASTISKU STĀSTU KRĀJUMS

FREDRIKS BRAUNS

Mazliet zaļuma ….

Zvaigžņu karuselis

Etaoins Srdlu ….

Leļļu teātris ….

Taisni smieklīgi

VILJAMS TENNS

Sods avansā ….

Ģimenes cilvēks

Bruklinas projekts

Bernijs ar iesauku Fausts

Rotaļa bērniem

Jokdaris …………………….

Morniela Metaveja atklāšana

RĪGA «ZINĀTNE» 1978

А(Атег)' Вг 195

Ф. БРАУН, У. ТЕНН ЗВЕЗДНАЯ КАРУСЕЛЬ Издательство «Мир». Москва 1974

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОЙ ФАНТАСТИКИ, Т. 10 Издательство «Молодая гвардия». Москва 1967

No krievu valodas tulkojusi R. KOKA Priekšvārda autors V. MIHAILOVS Māksliniece G. MELAMEDA

Br 195B r a u n s F., Tenns V.

Zvaigžņu karuselis. — Rīga: Zinātne, 1978. — 288 lpp. — il. — (Sērija «Fantastikas pasaulē»).

So divu pazīstamo mūsdienu amerikāņu rakstnieku fan­tastisko stāstu krājumam raksturīga tematu, darbības vietu, tēlošanas paņēmienu un izteiksmes līdzekļu daudz­veidība. Seit pārstāvēti gandrīz vai visi galvenie, «mūžī­gie» zinātniskās fantastikas temati — par neierobežotu pārvietošanos telpā un laikā, par kontaktiem ar citu civi­lizāciju pārstāvjiem, par dzīvi uz Zemes tāla nākotnē utt. Taču visu šo daudzveidību vieno nemainīga abu autoru pozīcija: noliegums, kas vērsts pret dzīves veidu tai pa­saulē, kurā viņi dzīvo.

Izdota saskaņā ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Redakciju un izdevumu padomes lēmumu

© Tulkojums latviešu valodā, priekšvārds Izdevniecība «Zinātne», 1978

ZVAIGŽŅU KARUSELIS UN FANTASTIKAS ARSENĀLS

Ne katri pieci, desmit vai divdesmit stāsti, pat ja tos uzrakstījis viens autors, var izveidot krājumu; krājums nav viesnīca, kur gadījuma pēc mitinās līdzās dažādi cilvēki, tas drīzāk ir darba grupa, ko­lektīvs, kas tiecas pēc noteikta mērķa. Tādēļ vienmēr var gaidīt jautājumu: ko gribējuši teikt krājuma ra­dītāji ar tieši šādu stāstu atlasi un grāmatas kompo­zīciju, kāda ir tā doma, kas viņus vadījusi un kas dažkārt ir pat nozīmīgāka nekā jebkura atsevišķa stāsta ideja?

Šādu jautājumu var uzdot arī par šo grāmatu — divu mūsdienu amerikāņu rakstnieku, Fredrika Brauna un Viljama Tenna, fantastisko stāstu krājumu.

Krājums, kas apvieno divu autoru darbus, ir samērā reta parādība. Daudz biežāk tiek izdotas grāmatas, Kurās sakopoti tikai viena autora stāsti, vai arī — liesi otrādi — tādas, kur katrs rakstnieks pārstāvēts ar vienu diviem darbiem, toties autoru skaits ir prāvs. Pirmajā gadījumā lasītājam tiek dota iespēja izana­lizēt rakstnieka daiļradi, otrajā — gūt priekšstatu par attiecīgās literatūras vai žanra līmeni. Taču pēc divu autoru daiļrades nav iespējams spriest par visu vareni sakuplojušo amerikāņu zinātnisko fantastiku, un, tā kā Brauns un Tenns neraksta par vienu tematu, nevar ari salīdzināt, kā divi autori risina vie­nus un tos pašus radošos, filozofiskos, sociālos un kaut vai tehniskos uzdevumus. Viņi neatbalsta viens otru un nestrīdas savā starpā, viņi gluži vienkārši ir divi fantasti, divi laikabiedri, vienas valsts pil­soņi, un viss.

Un tomēr — vai viss?

Protams, nē. Un nepavisam ne tāpēc Brauna un Tenna stāsti sakopoti vienā krājumā, ka izdot vienu biezāku grāmatu ir vienkāršāk nekā divas plānākas.

Pirmais, kas piesaista uzmanību, kad lasām šo grāmatu, — tā ir daudzveidība. Tematu, paņēmienu, darbības vietu daudzveidība, dažādas nosacītības pa­kāpes — no gandrīz pasakas līdz gandrīz reālam mūsdienu stāstam —, intonāciju daudzveidība, dažāda autoru attieksme pret aprakstāmo (no joka līdz tra­ģiskumam). Kaut ko tādu grūti atrast konsekventā Bredberija daiļradē, un arī citu zinātniskās fantas­tikas korifeju darbos tas neparādās tik spilgti, izņe­mot varbūt vienīgi Katneru.

Patiešām, stāstu darbība notiek gan tālā kosmosā, kā, piemēram, Brauna stāstā «Mazliet zaļuma», gan uz Zemes sakarā ar kosmosu (Brauna «Leļļu teātris», Tenna «Sods avansā»), gan uz Zemes mūsu vai gan­drīz mūsu dienās (Brauna «Etaoins Srdlu», Tenna «Beruijs ar iesauku Fausts», «Rotaļa bērniem»), gan uz Zemes kaut kad nākotnē (Tenna «Ģimenes cil­vēks», «Bruklinas projekts») un tā joprojām. Autori risina gan tīri psiholoģiskas problēmas («Mazliet zaļuma»), gan morāli ētiskas («Leļļu teātris», arī «Rotaļa bērniem», «Morniela Metaveja atklāšana»), gan sociālas («Sods avansā», «Ģimenes cilvēks», zi­nāmā mērā arī «Bernijs ar iesauku Fausts») un māk­slas problēmas («Morniela Metaveja atklāšana», «Jokdaris») … No spēcīga dramatisma tādos stāstos kā «Sods avansā», no traģisma stāstā «Mazliet za­ļuma» līdz atklātai zobgalībai «Jokdarī» un ironijai «Leļļu teātrī» — tāds ir krājumā pārstāvētais autoru izteiksmes līdzekļu diapazons.

Un varbūt tas arī ir pirmais iemesls, kāpēc tādi šķietami dažādi darbi, kas turklāt pieder diviem da­žādiem autoriem, kopā veido īstu grāmatu, nevis ne­jaušu konglomerātu. Sajā krājumā ar divu autoru piemēru tiek demonstrēts ja arī ne viss fantastikas paņēmienu un iespēju arsenāls (tas nav izdarāms vienas grāmatas ietvaros), tad katrā ziņā ievērojama tā daļa, un tas tūlīt rada priekšstatu par šā veida lite­ratūras iespējām, par daudzveidīgajiem paņēmieniem, ko lieto fantastika, lai aizvadītu līdz lasītājam sa­vas idejas.

Un patiešām, šajā ne visai lielajā grāmatiņā mēs redzam piemērus, ka tiek izmantota gan telpa, kurā var pārvietoties neierobežoti tālu un bez īpašiem iero­bežojumiem laikā, gan pārvietošanās laikā, gan kon­takti ar citu civilizāciju pārstāvjiem, gan citu planētu kolonizācija (kaut arī tas notiek, tā sakot, aiz kadra — stāstā «Sods avansā»), gan mašīnas, kas vairs nepakļaujas cilvēka kontrolei; šeit ir arī cēloņu un seku problēma, kas līdz šim laikam nedod miera fantastiem un ne tikai viņiem («Bruklinas projekts» un «Morniela Metaveja atklāšana»), vārdu sakot, gandrīz vai visi galvenie, «mūžīgie» zinātniskās fan­tastikas temati.

Taču — vai te nav nekonsekvence: rindkopu iepiekš es sāku runāt par paņēmieniem, ko lieto fantastika, un tūlīt pat pārgāju uz tematu uzskaiti. Vai tas no­zīmē, ka fantastikā «paņēmiens» un «temats» ir ļoti tuvi viens otram?

Es domāju, ka tiešām tā ir. Jo atšķirībā no vairuma reālistisko stāstu ikvienā fantastiskā stāstā patiesībā ir divi temati: fantastiskais temats un vispārliterārais temats, vispārcilvēciskais temats, kas nepavisam nav fantastisks, vienmēr ir mūsdienīgs un ietver ideju, kuras paušanai kalpo stāsts.

Tā, piemēram, stāstā «Leļļu teātris» fantastiskais temats ir zemiešu kontakts ar augstākas galaktiskās civilizācijas pārstāvjiem, kas ieradušies uz Zemes. Un, kaut arī šis temats pieder, tā sakot, pie fantasti­kas tematu zelta fonda un stāsts uzrakstīts, kā liekas, ne gluži nopietni, ar ironisku humoru, aiz tā visa skaidri jūtams stāsta īstais temats, ne vairs fantas­tisks, bet — gluži otrādi — mūsdienīgs un aktuāls: tā pati rasu problēma, pēc kuras nepavisam nav jālido kosmosā, kura ir mūsu Zemes sāpe, mūsu laika sāpe.

Bet Tenna stāstā «Sods avansā», kas laikam gan ir labākais šā autora stāsts un viens no labākajiem pa­saules zinātniskajā fantastikā vispār, fantastiskais temats ir, pirmkārt, pati šī iepriekšējā soda izciešana par neizdarītu noziegumu (tā ir, ja tā varētu izteik­ties, juridiska, tiesiska fantastika) un, otrkārt — citu zvaigžņu sistēmu planētu izmantošana par kolonijām, kur katordznieki iegūst dažādus nepieciešamus mate­riālus Zemes vajadzībām. Taču, ja visa stāsta no­zīme un jēga aprobežotos ar šiem fantastiskajiem tematiem, tad stāsts, kaut arī izlasīts ar interesi, tūlīt tiktu aizmirsts, tiklīdz lasītājs aizvērtu grāmatu. Taču tā nenotiek, tā nenotiks arī ar jums, jo aiz šiem fan­tastiskajiem tematiem atkal pilnīgi skaidri saskatāms īsts, mūsdienīgs, sociāls temats: cilvēka vientulība buržuāziskajā sabiedrībā, viņa naidīgums pret šo sa­biedrību, pat vistuvākajiem tās locekļiem, un šās sa­biedrības naidīgums pret cilvēku.

V TENNS F BRAUNS  
обложка книги Zamknięty świat Zamknięty świat

Oto szczęśliwy dzień w roku 2381. Poranne słońce oświetla już górne pięćdziesiąt pięter Monady 116. Charles Mattern przeciąga się, wstaje i wita z dziećmi. W głębi duszy ogromnie mu wstyd, że ma tak małą rodzinę: czy człowiek, który spłodził zaledwie czwórkę potomstwa, może być uważany za godnego szacunku obywatela?

Niestety, jego małżonka już nie urodzi więcej dzieci. Lekarze nie pozostawili im najmniejszych złudzeń, w związku z czym Mattern coraz częściej mysli o jeszcze jednej żonie. Ogromnie brakuje mu kwilenia niemowlęcia. Człowiek żyje przecież po to, żeby spełniać swoją powinność, a powinnością tą jest dawanie życia.

Silverberg Robert  
Zimmerman's Algorithm Swann S Andrew  
обложка книги Zero Hour Zero Hour Перри Стефани Данелл  
Zatopiony Świat

ZATOPIONY ŚWIAT to debiut powieściowy Ballarda. Ta książka, wydana po raz pierwszy w 1962 roku, zdobyta z miejsca uznanie krytyki i czytelników. Stanowi ona pierwsze ogniwo ballardowskiej wizji świata, rozwijanej w późniejszych utworach. Wizja ta nie napawa optymizmem. Bohaterowie Ballarda nie mają złudzeń co do przyszłości. Po latach walki o zachowanie dawnego stylu życia, rezygnują, postanawiają przystosować się do nowych warunków, choćby miało to oznaczać dla nich nieuchronną zagładę. Trudno zgodzić się z tego typu postawą, ale nie można jej negować, bowiem świat opisany w powieści Ballarda może stać się niedługo naszą rzeczywistością.

Ballard J G  
обложка книги Zima Blue Zima Blue Reynolds Alastair  
обложка книги Zamek Lorda Valentine'a Zamek Lorda Valentine'a

Pierwszy tom jednego z nasłynniejszych cykli fantasy/science fiction.

Majipoor to olbrzymia planeta, zamieszkana przez wiele ras napływowych, wśród których ludzie są rasą dominującą. Na Majipoor żyją też tubylcy, dziwna i wyobcowana rasa zmiennokształtnych, których wszyscy się boją.

Z racji braku surowców cywilizacja na planecie jest raczej słabo rozwinięta, ale nie brak i zaawansowanych technologii.

Bohaterem jest wędrowiec, zatrudniony jako żongler w objazdowej trupie. Ale sny, które na Majipoor mają niezwykłą moc, ujawniają, że jest on w rzeczywistości Lordem Valentine, władcą planety, w podły sposób pozbawionym władzy.

Wraz z Valentinem przemierzamy kontynenty Majipooru w kierunku ośrodka władzy, jakim jest Zamek.

Silverberg Robert Kroniki Majipooru  
Zomby,Exe (на украинском языке) Радутный Радий  
обложка книги Zeii înşişi Zeii înşişi

„Zeii înşişi” este scris în două cadre spaţiale: pământul şi un univers paralel. Cele două spaţii ajung să comunice prin crearea unei pompe. Pompa pare paradisul: ea produce cea mai bună formă de energie, inepuizabilă şi nepoluantă. Totuşi, unde a fost întâlnită vreodată perfecţiunea? În timp schimbul de energie dintre cele două planete va afecta Soarele, care va distruge Pământul. Creatorul pompei n-ar recunoaşte niciodată răul produs şi tocmai de aceea o serie de orgolii rănite şi dorinţe neîmplinite se înfruntă, fiind mai presus de binele planetei.

Asimov Isaac  
обложка книги Zauroczenie Zauroczenie

Pierwsza odsłona "Sagi o Ludziach Lodu", wstęp do 47-tomowej opowieści snutej przez Margit Sandemo. Dla jednych początek długiej przygody, dla innych – tragiczna pomyłka.

Wszystko zaczyna się w Trondheim w roku 1581, w czasie wielkiej zarazy, kiedy to los szesnastoletniej samotnej dziewczyny, córki kowala, Silje Arngrimsdatter, splata się z losami dwojga dzieci, kobiety i dwóch mężczyzn. Te pięć osób stanie się przyczyną wielkiej radości i wielkiego smutku, zmieni jednak całkowicie życie miedzianowłosej młodej kobiety. Właśnie o tym jest ten tom: o losach Silje i jej nowej rodziny.

"Zauroczenie" to książka przepojona zmysłowością i tajemnicą. Silje poznaje miłość swojego życia, jednocześnie dowiaduje się, że jej wybranek zdecydowanie nie jest zwyczajnym mężczyzną. Bohaterka zmaga się tak z własnymi lękami, jak i z przeciwnościami losu. Z młodziutkiej, przerażonej, samotnej dziewczyny staje się silną, potrafiącą walczyć o swoje kobietą. Cała historia nie dość, że ma miejsce kilka wieków temu, dodatkowo w sercu mało znanego nam kraju, to jeszcze wszystko osnute jest aurą nieziemskości i mistycyzmu, co zdecydowanie pobudza wyobraźnię. Właśnie połączenie miłości, namiętności, historii i nierzeczywistości sprawia, że książkę przyjemnie się czyta i ma się ochotę poznać dalsze losy Silje i innych bohaterów.

Książka ma też pewne wady, dla niektórych nie do przyjęcia. Nie jest to zdecydowanie arcydzieło literatury. Napisana jest prostym, niewyszukanym językiem, trudno jednak określić, czy to wina autorki, czy też tłumaczki. Biorąc też pod uwagę pozostałe tomy "Sagi o Ludziach Lodu", "Zauroczenie" wydaje się niedopracowane, dość ciekawe, jednak nie porywające. Za plus natomiast uznać można postaci, ich osobowości. To dopiero początek serii, więc brak tu jeszcze powielania schematów.

"Zauroczenie", jak i reszta "Sagi o Ludziach Lodu", to pozycja, jakich wiele na rynku. Przeciwnicy stwierdzą, że to typowe romansidło dla kur domowych i nastolatek, okraszone czarami i tajemniczością. Miłośnicy wiedzą jednak, że nikt nie tworzy takich historii tak, jak Margit Sandemo. Dla wielu ta książka była pierwszą i już na zawsze pozostanie ukochaną odskocznią od codzienności.

Sandemo Margit  
обложка книги Zamek Duchów Zamek Duchów

Któregoś dnia, w trakcie leśnej wędrówki, młody Tancred Paladin spotkał niezwykle czymś przestraszoną, uroczą dziewczynę i zakochał się od pierwszego wejrzenia. Gdy potem próbował ją odszukać, dotarł do przedziwnego zamku. Okazało się jednak, że zamek ten nie istnieje, a jego tajemnicza gospodyni nie żyje od wielu lat. Czy to koszmar, czy chłopiec traci zmysły? A może znów dziedzictwo rodowe daje o sobie znać?

Sandemo Margit  
обложка книги Zemsta Zemsta

Nieszczęśliwa miłość sprawiła, że Villemo, córka Kaleba, została zamieszana w zabójstwo syna potężnego Wollera. Woller poprzysięgł zemstę za wszelką cenę. Po licznych atakach na jej życie Villemo zwróciła się z prośbą o pomoc do kuzyna Dominika Linda. Gdy jednak Dominik przyjechał, okazało się, że Villemo zniknęła bez śladu.

Sandemo Margit  
обложка книги Zimowa Zawierucha Zimowa Zawierucha

Siedemnastoletnia Villemo Kalebsdatter zakochała się bez pamięci w starszym od niej o osiem lat Eldarze Svartskogenie. Jednak Eldar pochodził ze złej rodziny, a poza tym był uwodzicielem bez skrupułów. Villemo musiała drogo zapłacić za swoje uczucie do Eldara, który, mimo młodego wieku, popadł w złe towarzystwo i wdał się w krwawe rozgrywki…

Sandemo Margit  
обложка книги Zemenes janvārī Zemenes janvārī

ZEMENES JANVĀRĪ

NIKOLAJS GUDANECS

ņecs Nikolajs  
обложка книги Zaļās rotas Zaļās rotas

ZAĻĀS ROTAS

FANTASTIKAS DISPLEJS

Kavskis īns  
обложка книги Zona Incognita Zona Incognita

Во второй половине XXI века человечество со страхом ожидало нового расширения "Черной Были", еще одного смертоносного увеличения размеров Предзонья.

Однако Зона совершенно неожиданно обманула все мрачные прогнозы. Она сократилась до первоначального состояния, вернула планете захваченную в 26-м году территорию, на несколько десятилетий превращенную ею в аномальный Черный Край. Чем этот обратный процесс грозит миру - неведомо. Более того, Зона полностью закрылась от проникновения.

Никто и ничто не может ни попасть внутрь, ни выбраться наружу сквозь непроницаемый силовой "колпак". Зона совершенно недоступна, и что в ней творится - снаружи не знает никто. Известно лишь, что внутри нее остались зонные сталкеры, которые не успели выбраться...

Вольнов  
обложка книги Zmijí mléko Zmijí mléko Uspenskij Michail  
обложка книги Zmijí mléko Zmijí mléko Uspenskij Michail  
обложка книги Zeitreise in Technicolor Zeitreise in Technicolor

Die Reise ins 11. Jahrhundert

Was macht der Chef einer Filmgesellschaft, die kurz vor dem Bankrott steht? Er ist grundsätzlich bereit, alles zu versuchen, um die drohende Pleite abzuwenden. Er läßt sich, obwohl er den Mann für einen Schwindler hält, sogar mit einem Professor ein, der behauptet, eine funktionsfähige Zeitmaschine bauen zu können.

Aber der Professor ist kein Schwindler — und die Zeitmaschine funktioniert tatsächlich. Sie bringt Schauspieler, Kameraleute und Regisseure in das 11. Jahrhundert, wo die Dreharbeiten für ein Wikingerepos anlaufen, das alle bisherigen Leinwanderzeugnisse weit in den Schatten stellen soll.

Ein turbulentes SF-Abenteuer mit Humor und Pfiff.

Harrison Harry  
обложка книги Zielony Mars Zielony Mars

Kontynuacja 3-tomowego cyklu o kolonizacji Czerwonej Planety. W pierwszej części, zatytułowanej Czerwony Mars, autor przedstawił technologiczne aspekty ogromnego przedsięwzięcia i jego implikacje społeczne. Bohaterowie drugiej części cyklu przystępują do terraformowania planety. Minęło całe pokolenie, od kiedy pierwsi osadnicy pojawili się na Marsie. Teraz próbują przeobrazić w zielony raj czerwoną, kamienną pustynię. Od tej chwili, niczym za sprawą jakiegoś sekretnego impulsu, wszechogarniająca zielona siła mknęła jak błyskawica i wkrótce cały Mars pulsował już od viriditas. Trzecia część trylogii to Błękitny Mars.

Robinson Kim Stanley Mars (pl)  
обложка книги Z.O.N.A. АТРИум Z.O.N.A. АТРИум

Ее называют АТРИ. Аномальная Территория Радиоактивного Излучения. Самая охраняемая государственная тайна. Самое таинственное и самое гиблое место на земле. Прослойка между нашим миром и параллельным. Аномалии, хищники-мутанты, разумные и не очень существа из параллельного мира, люди, которые зачастую похуже любых мутантов, — все причудливо переплелось в этом таежном краю.

Его зовут Кудесник. Вольный бродяга, каких тут много. Он приходит в себя посреди АТРИйской тайги… в окружении десятка изувеченных тел. И, как ни старается, не может вспомнить, что же случилось.

Убитые — люди Хана, авторитетного и могущественного в АТРИ человека. Среди них и сын Хана. Все, нет отныне покоя Кудеснику. За его голову назначена награда. Теперь охотники за двуногой добычей будут поджидать бродягу везде: в каждом городе, поселке, за каждым кустом.

Ее зовут Лена. Дикарка из так называемых болотников. Узкие АТРИйские тропки свели ее с Кудесником. Теперь или она поможет Кудеснику понять, что происходит, поможет выкарабкаться из всех передряг, которые множатся и множатся, или наоборот — окончательно его погубит…

Матяш Дмитрий  
обложка книги Zona Incognita Zona Incognita

Во второй половине XXI века человечество со страхом ожидало нового расширения «Чёрной Были», ещё одного смертоносного увеличения размеров Предзонья.

Однако Зона совершенно неожиданно обманула все мрачные прогнозы. Она сократилась до первоначального состояния, вернула планете захваченную в 26-м году территорию, на несколько десятилетий превращенную ею в аномальный Чёрный Край. Чем этот обратный процесс грозит миру — неведомо. Более того, Зона полностью закрылась от проникновения.

Никто и ничто не может ни попасть внутрь, ни выбраться наружу сквозь непроницаемый силовой «колпак». Зона совершенно недоступна, и что в ней творится — снаружи не знает никто. Известно лишь, что внутри неё остались зонные сталкеры, которые не успели выбраться…

Вольнов Сергей , Проект S.T.A.L.K.E.R., Ловчий желаний  
обложка книги Zahrada Rámova Zahrada Rámova

Zahrada Rámova je sci-fi román A.C. Clarka a Gentryho Lee. Román je součástí tetralogie o Rámovi, mimozemské kosmické lodi, která prolétávala Sluneční soustavou. V angličtině kniha vyšla 26. září 1991, v češtině v nakladatelství Baronet roce 1994 a 2010. Překladatelem knihy je Vladimír Hanák.

Román rozvádí děj předešlého dílu, Návrat Rámy, a líčí příběh Nicole des Jardinsové, Richarda Wakefielda a Michaela O'Toola, kteří zůstali v Rámovi poté, co z něj odletěl zbytek průzkumné posádky. Kniha má celkem 5 kapitol: Nicolin deník, V Uzlu, Setkání na Marsu, Svatební píseň a Soud.

Clarke Arthur C, Lee Gentry Rama  
обложка книги ZOMBIE ZOMBIE  
Zauberer von den Sternen

Gramayre ist eine Welt, die nicht nur von Menschen bewohnt wird, sondern auch von Hexen, Geistern, Elfen, Trollen, Kobolden und vielen anderen Gestalten der irdischen Sagen, Märchen und Mythen. Gramayre ist eine Welt ohne Zwischentöne, eine Welt, auf der Gut und Böse eben so scharf kontrastieren, wie Schwarz und Weiß — und eine Welt, auf der Magie tatsächlich funktioniert und ihre festen Regeln hat. Gramayre ist aber auch eine Welt am Rand des Abgrunds, die zu retten sich Rod Gallowglass, ein Mann von Terra, fest vorgenommen hat, Dabei versteht Rod nur etwas von der Technik und überhaupt nichts von Magie

Stasheff Christopher Чародей поневоле  
обложка книги Zwischen zwei Welten Zwischen zwei Welten

Der amerikanische Atomphysiker Lucas Martino arbeitet irgendwo in Europa an einem militärischen Geheimprojekt der Alliierten Nationen. Sein Laboratorium liegt in der Nähe jener Grenze, die den Westen vom Osten trennt. Als eines seiner Experimente schiefgeht und es zu einerExplosion kommt, sind die Rettungseinheiten des Ostens als erste zur Stelle. Martino wird ärztlich behandelt. Er verbringt Monate im anderen Teil der Welt. Und als man ihn eines Tages wieder in den Westen entläßt, ist er nicht mehr wiederzuerkennen: Dort, wo einst sein Kopf gewesen ist, befindet sich eine metallene Kugel. Sein linkerArm ist eintechnisches Wunderwerk.Die amerikanische Spionageabwehr reagiert mißtrauisch. Ist der Heimgekehrte wirklich Lucas Martino? Hat man den Amerikanern ein Kuckucksei untergeschoben? Mr. Rogers von der Abwehr findet heraus, daß es einen absoluten Beweis für die Aufrichtigkeit Martinos nicht geben kann …

Dubrys Algis Der Weltraumfahrer  
обложка книги ZELTA VULKĀNS ZELTA VULKĀNS

ZELTA VULKĀNS

Žils Verns

Tulkojusi Gita Grinberga

Redaktore mirdza millere māksliniece Kristīne Seņkova Maketētāja Jūlija Adamoviča

Izdevniecība «Iljus», Kr. Barona 24/26, Rīgā, LV-1050. Reģistrācijas apliecība nr. 2-0941 Iespiests Talsu tipogrāfijā, Jaunā ielā 17, Talsos, LV-3201.

1899. gada oktobrī Žils Verns pabeidza romānu, uz ko viņu mudināja «nolādētās zelta slāpes».

«Es tagad esmu iegrimis Klondaikas raktuvēs,» raksta Žils Verns. «Vai es tur atradīšu kādu vērtīgu tīrradni?

Redzēsim. Vismaz roku kā zeltracis.» Neraugoties uz pūliņiem, rakstnieks «Zelta vulkāna» publicēšanu nepieredzēja.

Pēc Ž. Verna nāves viņa dēls Mišels grāmatu pārraksta. Viņš ievieš jaunus personāžus", pievieno nodaļas, izdomā citu nobeigumu. Līdz šim «Zelta vulkānu» pazina tikai šajā sagrozītajā versijā. Pjero Gondolo della Riva, slavens kolekcionārs un ŽilaA VeRna biedrības viceprezidents,- Hercelu ģimenes arhīvos atrada Žila Verna manuskriptu. Pateicoties viņam, tika publicēta vienīgā autentiskā «Zelta vulkāna» oriģinālversija.

ŽILS VERNS

ZELTA VULKĀNS

Oriģinālversija

Monreālā dzīvojošie brālēni Bens un Samijs uz­zina, ka mantojuši zemes gabalu Klondaikā. Lai no­skaidrotu, vai tas satur zeltu, viņi nolemj doties turp.

«Zelta vulkāns» ir kas vairāk par piedzīvojumu romānu: tas sniedz aizraujošu zelta meklētāju ikdie­nas dzīves un viņu uzcelto pilsētu aprakstu, vēsta par badu, slimībām, mantkāri, kas jāuzveic, pirms mēroties spēkiem ar visvareno dabu.

SATURS

 PRIEKŠVĀRDS………………………………………………. 7

PIRMĀ DAĻA ……………………………………………. 15

I      Tēvoča mantojums……………………………….. 15

II      Brālēni ……………………………………………. 25

III       No Monreālas līdz Vankuverai …. 38

IV      Vankūvera ………………………………………… 51

V      Uz Foot-ball klāja………………………………… 60

VI      Skagveja…………………………………………… 70

VII      Čilkuta ……………………………………………. 80

VIII Pie Lindemana ezera………………………………. 90

IX No Beneta ezera uz Dousonu . . . .100

X      Klondaika ………………………………………. 114

XI       Dousonā………………………………………….. 123

XII       No Dousonas līdz robežai ………………….. 135

XIII       129. zemes gabals……………………………… 145

XIV       Ekspluatācija …………………………………… 157

XV Nakts no piektā uz sesto augustu . . .165

OTRĀ DAĻA ……………………………………………. 177

I Ziema Klondaikā …………………………………. 177

II       Mirēja stāsts …………………………………… 189

III       Atklājuma sekas ……………………………….. 201

IV      Sērklsitija ……………………………………….. 213

V Pretī atklājumam ………………………………… 224

VI       Fortmakfērsona…………………………………. 234

VII      Zelta kalns …………………………………….. 244

VIII       Inženiera drosmīgā ideja……………………… 255

IX Aļņu medības …………………………………….. 266

X Lielie uztraukumi ……………………………….. 280

XI       Uzbrukuma gaidās……………………………… 291

XII       Uzbrukums un aizstāvēšanās……………….. 305

XIII       Izvirdums ……………………………………….. 315

XIV       No Dousonas uz Monrealu…………………… 326

Verns ils  
обложка книги ZILĀ PLANĒTA ZILĀ PLANĒTA

ZILĀ PLANĒTA-Fantastisku stāstu krājums

jums  
обложка книги Zone One Zone One Whitehead Colson  
Zagadka Kuby Rozpruwacza

Książka dla wszystkich, którzy dostrzegają absurdy codzienności, ludzkich przyzwyczajeń, współczesnej kultury…

Andrzej Pilipiuk nawiązuje do znanych i uznanych mitów – w szerokim znaczeniu tego słowa – naszej kultury.

Zagadka Kuby Rozpruwacza, która przez sto lat intrygowała kolejne pokolenia, zostaje rozwiązana. Czy jednak pod tym rozwiązaniem nie kryje się lekka drwina z naszej cywilizacji?

Pilipiuk Andrzej  
Zen and the Art of Vampires

Pushing 40 and alone, Pia Thomason heads to Europe on a singles tour, hoping to find romance. What she finds are two very handsome, very mysterious - and very undead men. Pia comes to learn that where vampires are concerned, love isn't the only thing at stake.

Макалистер Кейти Dark Ones  
обложка книги Zadziwiający Maurycy i jego uczone szczury Zadziwiający Maurycy i jego uczone szczury

Bohaterami tej książki są ludzie, kot i szczury.

A zdaniem Maurycego najtrudniej jest określić różnicę między szczurem a człowiekiem.

Można też powiedzieć, że jest to opowieść o opowieściach. A zdaniem Malicii, kiedy samemu nie tworzy się opowieści, staje się tylko postacią w opowieści snutej przez kogoś innego.

A ta opowieść zaczyna się, przynajmniej jej część zaczyna się w powozie pocztowym jadącym przez góry z odległego miasta na równinie. W powozie siedzi chłopiec z fujarką w ręce. Pozornie nie ma tam nikogo więcej. Z kim więc rozmawia chłopiec?

Pratchett Terry Świat Dysku  
обложка книги Złodziej czasu Złodziej czasu

Czas jest zasobem — wszyscy wiedzą, że trzeba nim gospodarować. Na Dysku zadanie to przypada Mnichom Historii, którzy magazynują go i przepompowują z miejsc, gdzie się marnuje (na przykład spod wody — ile czasu potrzebuje dorsz?), do miast, gdzie nigdy nie ma dość czasu. Ale konstrukcja pierwszego na świecie naprawdę dokładnego zegara staje się dla Lu-Tze i jego ucznia Lobsanga Ludda początkiem wyścigu… no, z czasem. Ponieważ ten zegar zatrzyma czas. A to będzie dopiero początkiem kłopotów. „Złodziej czasu” prezentuje także pełen komplet postaci drugoplanowych — bohaterów i złoczyńców, yetich, mistrzów sztuk walki oraz Ronniego, piątego Jeźdźca Apokalipsy (który odszedł, zanim stali się sławni).

Pratchett Terry Świat Dysku  
обложка книги Zimistrz Zimistrz

Tiffany zrobiła jeden niewłaściwy krok, popełniła jeden drobny błąd… A teraz duch zimy się w niej zakochał. Daje róże i góry lodowe, wyznaje uczucie lawinami i obsypuje płatkami śniegu. Trudno to znosić, kiedy ma się trzynaście lat, ale jest to również trochę no… miłe. „Łojzicku!” A tak, klan Nac Mac Feeglów jest na miejscu, by pomagać i się wtrącać. Ale jeśli Tiffany nie znajdzie rozwiązania, może już nigdy nie przyjdzie wiosna…

Pratchett Terry Świat Dysku  
обложка книги Zbudź się w Famaguście Zbudź się w Famaguście

…Wielki Architekt, w którego istnienie Smith w żaden sposób nie mógł uwierzyć, powinien być wszechwiedzący i w konsekwencji nie potrzebował stosować żadnych prób czy testów. Należało również wykluczyć starodawne czary, bowiem w żaden sposób nie dało się ich pogodzić z aparatem latającym. A wiec, Bóg z nimi, z niespójnymi stereotypami, przekazywanymi z pokolenia na pokolenie jak wytarte jednocentówki. Z tajemniczych przybyszów, dobroczyńców z dalekiej przyszłości trudniej było zrezygnować, ale Smith i ten balast wyrzucił za burtę.

Nieznane, z którym nikt i nigdy jeszcze nie miał okazji się zetknąć, wydało mu się pustką…

Parnow Jeremiej  
обложка книги Zodiac. The Eco-Thriller Zodiac. The Eco-Thriller Stephenson Neal  
Zapach Szkła

Andrzej Ziemiański to jeden z najpopularniejszych i zarazem najbardziej utytułowanych polskich fantastów. Jego teksty były nagradzane na każdy możliwy sposób. Zajdel, Sfinksy, zwycięstwa w plebiscycie Nowej Fantastyki – ten autor zgarnął wszystko.

Kwestią czasu było więc zebranie jego najlepszych opowiadań i wydanie ich w formie antologii. W 2003 roku zrobiła to Fabryka Słów. Oczywiście, jak zawsze w takim przypadku można gdybać nad kwestią powtórnego wydawania wcześniej już publikowanych tekstów, ale tak szczerze – mnie to nie obchodzi.

Zapach szkła to blisko pięćset stron pierwszorzędnej literatury. Wybuchowa mieszanka akcji, bezpośredniości graniczącej z brutalnością i… zadumy. Rzadko kiedy spotyka się autora, który potrafi jednocześnie podnieść czytelnikowi tętno i zmusić go do myślenia, bez konieczności obciążania tekstu długimi wywodami. Ziemiański podaje nam wykwintne danie, a do popicia dostajemy schłodzone piwko.

Mistrzem na tym polu pozostaje też Andrzej, z tym że Sapkowski. Jego Coś się kończy, coś się zaczyna to – według mnie – najlepszy autorski zbiór opowiadań, ale Zapach szkła niewiele mu ustępuje. W obu tych antologiach na pierwszy plan wysuwa się akcja, często okraszona sporą ilością krwi, przez co mogą one być postrzegane jako literatura niższych lotów.

Nic bardziej mylnego. Proza Andrzeja Ziemiańskiego może i nie jest tak refleksyjna, jak chociażby teksty Marka S. Huberatha czy Teda Chianga, ale też trudno nazwać ją płytką rozrywką. Każde opowiadanie niesie ze sobą jakąś wiadomość, ma przekazać nam pewną wizję rzeczywistości, jej alternatywę, bądź po prostu przyszłość.

Najwyraźniej widać to w dwóch tekstach. Pierwszy z nich, Czasy, które nadejdą, to obraz społeczeństwa w pełni skomputeryzowanego. Daleko posunięta informatyzacja pociągnęła za sobą wyraźnie ułatwienia dla ludzi oraz drastyczny spadek przestępczości, ale także narzuciła na obywateli wszechobecną kontrolę. Główny bohater, Paul stał się ofiarą systemu, który uniemożliwia mu podjęcie jakiejkolwiek pracy. Tak zwane uaktualnienia, czyli coś w rodzaju skanowania mózgu i tworzenia charakterystycznego profilu osobowości, to główne narzędzie manipulacji. Bo wystarczy, że skan pokaże chociażby najmniejsze nieprawidłowości i człowiek staje się napiętnowany. Ziemiański, czyniąc centralną postacią opowiadania tak zwanego przeciętnego człowieka, pokazał, jak postępująca komputeryzacja może w przyszłości wpływać na nas wszystkich.

Jednakże mnie do gustu dużo bardziej przypadła Lodowa opowieść. Ta historia o bardzo pesymistycznym wydźwięku to kolejne ostrzeżenie przed postępem, który może wymknąć się spod kontroli i sprowadzić na ludzkość zagładę. W tym opowiadaniu Ziemiański urzekł mnie przede wszystkim wizją nowego świata, tak inną od tego, co do tej pory widziałem. Nie bez znaczenia jest także profesjonalne podejście pisarza do swojej pracy, który treść oparł na solidnym naukowym fundamencie – chodzi mi tu przede wszystkim o zwrócenie uwagi na prawidła ewolucji.

Charakterystyczną cechą stylu tego pisarza jest jego intrygujący dualizm. Uwidacznia się to przede wszystkim w najdłuższym tekście zbioru, czyli Legendzie. Na ogół Ziemiański pisze językiem prostym i bardzo bezpośrednim. Rzadko kiedy ucieka się do rozbudowanych opisów, dużo częściej stawiając na sam przekaz, a nie jego estetykę. Nie oznacza to bynajmniej, że język tych opowiadań jest kiepski. Powiedziałbym raczej, oszczędny i wyważony. W najlepszy sposób odzwierciedla charakter twórczości wrocławskiego autora. Gdyby był bardziej elokwentny, kłóciłoby się to z klimatem zawartych w antologii historii, a jednocześnie sprawiałoby, że byłby trudniejszy w odbiorze. Niestety (i jest to jedyna wada tego zbioru) niekiedy nie byłem w stanie do końca zrozumieć niektórych scen. Najczęściej wiązało się to z dialogami, w których autor zbyt dużo miejsca pozostawiał niedopowiedzeniom i domysłom. Jego sugestie nie zawsze do mnie trafiały, a przekaz niekiedy był nieczytelny. I właśnie to miałem na myśli, pisząc wyżej o dualizmie prozy Ziemiańskiego. Z jednej strony mamy prosty i bezpośredni język, a z drugiej miejscami nie byłem w stanie zrozumieć wszystkich aluzji i dotrzeć do ukrytych znaczeń.

Również przywiązanie autora do Wrocławia jest wyróżnikiem jego twórczości. Miasto to stało się areną dla opowiadanych przez Ziemiańskiego historii, wielokrotnie czerpiących z bogatej przeszłości stolicy Dolnego Śląska. Szczególnie urzekła mnie wizja miasta jako bastionu cywilizacji w Autobahn nach Poznań. Najlepsze opowiadanie antologii to nie tylko świetne kreacje postaci i oryginalne spojrzenie w przyszłość, ale przede wszystkim przedstawienie Wrocławia niemalże w roli edenu, otoczonego przez jałowy i nieprzyjazny świat. Opisy przedzierania się konwoju przez tytułową autostradę to mistrzostwo, i gdy myślałem już, że lepiej być nie może, Ziemiański zaprosił mnie na wycieczkę po swoim rodzinnym mieście.

Zapach szkła to siedem absolutnie wyjątkowych tekstów, dumnie reprezentujących bogaty dorobek literacki Andrzeja Ziemiańskiego. Jeżeli ktokolwiek nie zna tego autora i chciałby mieć okazję przekonać się do jego pióra, ta antologia to najlepszy sposób. A dla tych, którzy te opowiadania znają już z czasopism i innych zbiorów, będzie to powrót do ekscytującej przygody, która nawet w postaci odgrzewanego dania smakuje wyśmienicie.

ński Andrzej  
Zabawa W Strzelanego

Zbiór opowiadań:

1. Człowiekiem jestem

2. Ocalenie

3. Zapomniany przez ludzi

4. Zabawa w strzelanego

5. Samodzielna decyzja

6. Epidemia

7. Ich dwudziestu

8. W próżni nie słychać twego krzyku

9. Nieśmiertelny

ński Andrzej  
Zbójecki Gościniec

Więżniów trzymano pod niższą Świątynią, w żelaznych klatkach wpuszczonych w kanały ściekowe. Strażnicy ich nie torturowali, co to, to nie. Po prostu pozwalali im tkwić całymi dniami w kanale, rozmyślać i przyglądać się wielkim jaszczurom, od których roiło się w ściekowisku. Zbójcę otoczyły trzy pokażne, wygłodzone sztuki. I tak siedzieli po przeciwnych stronach żelaznej kraty, trzy bestie i Twardokęsek, dzień za dniem gapiąc się na siebie bezsilnie. Gdy więc pojawił się pierwszy strażnik, zbójca ochoczo wyśpiewał swoją historię… – by po latach zapisać ją mogła Anna Brzezińska, specjalistka od staropolskich obyczajów i magii na królewskich dworach.

ńska Anna  
Zabójca Czarownic

Najważniejszym jego tekstem pozostaje opowiadanie Zabójca czarownic, które pojawiło się najpierw w Fantastyce w 1984 roku, a dwa lata później w antologii autora, której zresztą dało tytuł. Jest to opowieść o łowcy-inkwizytorze, polującym gdzieś w przyszłości na czarownice. Ścigając kolejną ofiarę, niespodziewanie zakochuje się w niej. Ciekawostką jest sposób powstania opowiadania, narodziło się ono w wyobraźni Kochańskiego z tytułu tekstu Harlana Ellisona: Zabójca światów i pewnego hiszpańskiego filmu, w którym pojawia się kobieta oskarżona o czary. Z połączenia tych dwóch elementów narodził się tytuł, a dopiero później powstało samo opowiadanie. Zostało ono zaliczone w poczet najlepszych tekstów dekady i pojawiło się w 1991 roku w antologii Jawnogrzesznica obok tak znanych tekstów jak Wiedźmin A. Sapkowskiego czy opowiadanie Rafała A. Ziemkiewicza. Bywał zresztą Kochański w większości antologii tamtych czasów, na przykład w Dira neccesitas z tekstem Nazywam się Mageot, który później rozbudowany stał się podstawą powieści Mageot. Wówczas był to jeden ze znaczących przejawów tego, że i do nas zawitała literatura fantasy.

ński Krzysztof  
обложка книги Zero history Zero history Gibson William  
обложка книги Zeitspringer Zeitspringer

Kriminalsekretär Joseph Quellen, Angestellter Klasse VII, besitzt eindeutige Beweise für die Existenz der Zeitspringer: Die alten Polizeiakten des Jahres 1979. Sie berichten vom Auftauchen seltsam gekleideter Frauen und Männer, die nach scharfen Verhören gestehen, aus dem 25. Jahrhundert geflüchtet zu sein, um dem hoffnungslosen Leben unter dem Regime der Maschinen zu entgehen. Kriminalsekretär Quellen befindet sich in einer Zwangslage. Er soll die illegale Organisation der Zeitreisenden zerschlagen — darf aber durch sein Eingreifen kein Zeitparadoxon verursachen, das das Regime in seinen Grundfesten erschüttern würde.

Silverberg Robert  
Zákon pre draka čov Kir  
Zakon pre draka čov Kir  
обложка книги Ziemia skuta lodem Ziemia skuta lodem

Po spaleniu mostu, przez który Morgarath chciał przeprowadzić armię na ziemie Araluenu, Will i Evanlyn trafiają do niewoli. Porwani przez Skandian pod dowództwem budzącego postrach Eraka, odpływają na nieznane północne ziemie.

Halt poprzysiągł ocalić Willa i uczyni wszystko, by dotrzymać obietnicy — nawet jeśli przyjdzie mu okazać niesubordynację i złamać rozkazy króla. W korpusie zwiadowców nie ma jednak miejsca dla tych, którzy kierują się własnym interesem! Pozbawiony wsparcia, odrzucony przez towarzyszy, Halt wyrusza na niebezpieczną wyprawę do odległej, skutej lodem Skandii. Towarzyszy mu najlepszy przyjaciel Willa — Horacy, którego niezwykłe szermiercze zdolności mogą się bardzo przydać na dzikich i nieprzystępnych terenach, przez które przyjdzie im podróżować. Ale budzące zachwyt i grozę umiejętności młodego rycerza ściągają na mężczyzn uwagę okolicznych lordów… Czas biegnie nieubłaganie. Czy Halt i Horace ocalą Willa od losu niewolnika?

Flanagan John Zwiadowcy  
обложка книги Zagubiona Przyszłość Zagubiona Przyszłość

Zagubiona przyszłość — CM-2 czyli almeralitowy satelita Celestia wyruszyła w końcu XX wieku z Układu Słonecznego w kierunku Alfa Centauri. Od wielu pokoleń (jest rok 2407) w beznadziejnej podróży unosi na swych pokładach około pięciu tysięcy ludzi. Niewielkie społeczeństwo jest silnie podzielone na kasty niewolników, robotników, techników, naukowców, rządzących. Wybucha konflikt, zakończony szczęśliwie dzięki interwencji ludzi z innego statku kosmicznego — Astrobolidu. Dzięki temu uda się powrócić na Ziemię.

ń Krzysztof, Trepka Andrzej Trylogia Kosmiczna  
обложка книги Zajímavé časy Zajímavé časy

Zuřivé boje! Smrť! Válka! (A Válkovy synové Hrůza, Zmatek a dcera Řinčila.) Nejstarší a nejtajemnější říše Zeměplochy se ocitla v chaosu způsobeném revolučním pojednáním na téma Co jsem letos dělal o prázdninách. Spojují se i ti nejchudší, protože nemají co ztratit — jen své vodní buvoly. Náčelníci bojují o moc. Válka (s Řinčilou) prochází ulicemi prastarých měst. A co stojí v cestě strašlivé zkáze, která by zničila všechny bez rozdílu? Mágská rada potřebuje někoho, kdo by se vypravil jako posel na Vyvažovací kontinent, který se zmítá v boji čtyř rodin o moc. Mágská rada se nakonec rozhodne, že za pomoci magického obřadu najde a povolá zpět ztraceného Mrakoplaše, protože jak říká arcikancléř Vzoromil Výsměšek: „Jestliže přežil všechno to, co tvrdíte, že přežil, přežije i to, co tvrdíte, že nepřežije.“ A Mrakoplašovi v patách se táhnou nepříjemnosti. Na tisíci malých nožičkách. Sedmnáctý díl Zeměplochy.

Pratchett Terry Zeměplocha  
обложка книги Zaklęty miecz Zaklęty miecz

Zaklęty miecz jest spragniony! Rozszczepia najtęższe żelazo. Śpiewa o rozłupanych czerepach. Gasi pragnienie w strumieniach krwi.

Trwa straszna wojna między Królestwem Elfów a chłodną krainą Trollów, które starły się w najkrwawszej z bitew. I jedyną nadzieją Elfów jest porwany przez nich młodzieniec, Skaflok…

Anderson Poul  
обложка книги Związek żydowskich policjantów Związek żydowskich policjantów

Żydowscy wygnańcy z Europy ogarniętej II wojną światową osiedlili się na Alasce. W 1948 r. dołączyli do nich Żydzi, którzy przegrali walkę o Erec Israel i zostali wyrzuceni z Palestyny. Amerykański Kongres przyznał jednak Żydom prawa do Kolonii Sitka jedynie na 60 lat, który to termin właśnie upływa i niebawem alaskańscy Żydzi znów staną się bezdomni. Niektórzy policjanci być może zachowają swoje miejsca pracy, pod warunkiem, że nie będą się zbytnio przejmować swoją pracą. Na przykład tragicznie zmarłym Emanuelem Laskerem, który był wprawdzie genialnym szachistą, ale nie tym, który urodził się w 1868 r. Uparty Lansman podąża tropem fałszywego Laskera, a przy okazji także śladami starszego kolegi po fachu, Philipa Marlowe’a. Pije, pali, obrywa i filozofuje jak on; szachów wprawdzie nienawidzi, ale nienawiścią bardzo zbliżoną do miłości. Pozornie zwykłe śledztwo zatacza coraz szersze kręgi. Ze zmarłym związani są chasydzcy gangsterzy, byli i aktualni agenci rozmaitych służb wywiadowczych, a także mnóstwo zwykłych ludzi, którym nie odmówił swojego błogosławieństwa. Sprawdzając kolejne domysły, Landsman pakuje się w kabałę, z której naprawdę trudno ujść z życiem.

Chabon Michael  
обложка книги Zdradzona Zdradzona

Zoey Redbird, adeptka w szkole wampirów, czuje, że wreszcie odnalazła swoje miejsce na ziemi.

Została przewodniczącą Cór Ciemności i co ważniejsze, ma chłopaka… a nawet dwóch. Tymczasem w środowisku zwykłych śmiertelników dochodzi do tragedii? ginie kilkoro nastolatków, a wszystkie tropy wiodą do Domu Nocy. Kiedy ludziom z jej dawnego otoczenia grozi niebezpieczeństwo, Zoey zaczyna sobie uświadamiać, że niezwykła moc, jaką została obdarzona, obraca się przeciwko jej najbliższym. Dziewczyna musi znaleźć w sobie odwagę, by stawić czoło najgorszemu – zdradzie.

Cast Kristin, Cast P C  
обложка книги Zpev vzdálené Zeme Zpev vzdálené Zeme Clarke Arthur C  
обложка книги Zaklęty las Zaklęty las

Tiril, Erling i Móri wyruszają w podróż, podczas której mają poznać szczegóły prawdziwego pochodzenia Tiril. Ślady prowadzą do Tiveden, głębokich leśnych ostępów ciągnących się między jeziorami Wener i Wetter. Towarzyszy im baronówna Catherine von Zuiden.

Niebezpieczna wyprawa… W mrocznych lasach pełnych drapieżników grasują niewidzialne istoty, a w dodatku zazdrosna Catherine z nienawiścią spogląda na Tiril…

Sandemo Margit  
обложка книги Zimowe Marzenia Zimowe Marzenia

Unni i jej przyjaciele już prawie wypełnili zadanie uwolnienia rodu od przekleństwa. Jordiego i Miguela wciąż jeszcze czekają trudne próby. Jordi musi wyeliminować groźne istoty ze świata tych, którzy nie mogą umrzeć, Miguel zaś, by móc się połączyć z ukochaną Sissi, powinien na zawsze zerwać ze swoją przeszłością demona, co okazuje się bardzo trudne, zwłaszcza gdy jego przyjaciele znajdą się w niebezpieczeństwie…

Sandemo Margit  
обложка книги Zęby Smoka Zęby Smoka

O miłości zdradzie i nienawiści. Fascynująca opowieść o potomkach Tangela Złego który zawarł pakt z Diabłem. Zdobyła serca czytelników na całym świecie.brbr Solve Lind dopiero gdy był już niemal dorosły zorientował się że jest jednym z dotkniętych Ludzi lodu. Dzięki swym zdolnościom dostawał wszystko czego naprawdę pragnął choć jego życzenia były egoistyczne. Nie wahał sie przed przestępstwem. Cynicznie wykorzystywał swą tajemna moc by zdobyć bogactwo i piękne kochanki aż do czasu gdy dowiedział się że urodzi mu sie syn.

Sandemo Margit  
обложка книги Zwariowana planeta Zwariowana planeta Brown Fredric  
обложка книги Zwiadowca-minimum Zwiadowca-minimum Sheckley Robert  
обложка книги Zenya Zenya Tubb EC Dumarest of Terra  
обложка книги Zawód: Wojownik Zawód: Wojownik White James  
обложка книги Zeitgeist Zeitgeist

Понять Zeitgeist, поймать дух времени — вот залог успеха шоу-бизнесмена Лёхи Старлица, сумевшего организовать поп-группу из безголосых, но симпатичных девиц, устроить промоушн, отправить их в турне по развивающимся странам и добиться мировой известности. Только правильно ли угадал он дух времени?.. Тем более что времена меняются, близится рубеж тысячелетий...

Автор книги, Брюс Стерлинг, один из отцов-основателей литературного киберпанка, сам поймал дух времени, написав постмодернистскую фантасмагорию, закручивая захватывающий сюжет, в котором сталкиваются деятели шоу-бизнеса, спецслужбы, террористы и контрабандисты, космические спутники и духи, русские и гавайцы, Пелевин и некрореалисты...

Стерлинг Брюс  
обложка книги Zbrojni Zbrojni

Zostań prawdziwym mężczyzną w Straży! Straż Miejska potrzebuje ludzi! Ale ci, których naprawdę dostaje, to m.in. kapral Marchewa (formalnie krasnolud), młodszy funkcjonariusz Cuddy (naprawdę krasnolud), młodszy funkcjonariusz Detrytus (troll), młodsza funkcjonariusz Angua (kobieta... na ogół) i kapral Nobbs (wykluczony z rasy ludzkiej za faule). Przyda im się każda pomoc. Bo zło unosi się w powietrzu, mord czai za progiem, a coś bardzo paskudnego na ulicach. Dobrze by było, gdyby wszystko udało się załatwić do południa, ponieważ wtedy właśnie kapitan Vimes oficjalnie przechodzi w stan spoczynku, oddaje odznakę i się żeni. A że wszystko to dzieje się w Ankh-Morpork, wiele rzeczy może się wydarzyć w samo południe.

Pratchett Terry Świat Dysku  
обложка книги Zombiestan Zombiestan

It began with stories of undead Taliban rampaging through Afghan villages, and faster than anyone could have anticipated; the darkness spreads through the world. In a world laid waste by this new terror, four unlikely companions have been thrown together-a seventeen year old boy dealing with the loss of his family, a US Navy SEAL trying to get back home, an aging, lonely writer with nobody to live for, and a young girl trying to keep her three year old brother safe. When they discover that the smallest amongst them holds the key to removing the scourge that threatens to destroy their world, they begin an epic journey to a rumoured safe zone high in the Himalayas. A journey that will pit them against their own worst fears and the most terrible dangers-both human and undead. A journey through a wasteland now known as Zombiestan.

Dhar Mainak  
обложка книги Złoty wiek Złoty wiek

Rozrzucone na przestrzeni wielu kilometrów kwadratowych, poskręcane i osmalone blachy, zwęglone ludzkie szczątki, smród spalenizny. Nieszczęście. Tragedia. Katastrofa lotnicza. A raczej wielka mistyfikacja. Kiedy Bill Smith rozpoczynał śledztwo w sprawie powietrznej kolizji DC-10 z Jumbo-Jetem, nie podejrzewał, do jak szokujących wniosków go ono doprowadzi. Najchętniej uznałby, że oszalał, ale nie pozwalają mu na to dowody świadczące jednoznacznie o wielokrotnych działaniach speckomanda z przyszłości. Pasażerowie samolotów wcale nie giną: na minuty, a czasem na sekundy przed katastrofą są przerzucani w odległą przyszłość, a ich miejsca zajmują organiczne manekiny. Po co? Dlaczego? O tym Smith przekona się na własnej skórze, ponieważ przyszłość zjawi się także po niego.

Varley John  
обложка книги Zima w Edenie Zima w Edenie

Nadejście nowego lodowca zagraża istnieniu Ziemi i gatunkowi ludzkiemu. Stojąc w obliczu zagrożenia. dinozaury muszą wykorzystać swą znajomość biologii, aby zawładnąć terytorium ludzi i przetrwać.

Kerrick wraz ze swą żoną i synkiem wyrusza na pomoc ludzkości. Wśród jaszczurów żyje istota, której celem jest zniszczenie przeciwnej kultury. To właśnie knowania Vanite doprowadzają do nieustannych starć i tragedii. Kerrick zna jednak sposób na wymuszenie rozejmu.

Harrison Harry Eden (pl)  
обложка книги Złodziej w czasie Złodziej w czasie Sheckley Robert  
обложка книги Zapach myśli Zapach myśli Sheckley Robert  
обложка книги Zezwolenie przestępcze Zezwolenie przestępcze Sheckley Robert  
обложка книги Zła kuracja Zła kuracja Sheckley Robert  
обложка книги Zagadka liliowej planety Zagadka liliowej planety

Antologia zawiera opowiadania fantastycznonaukowe współczesnych pisarzy rosyjskich.

łow Gleb, Dnieprow Anatol, Warszawski Ilja, Jemcew ł, Parnow Jeremi, Grigoriew łodimir, Razgoworow łaj  
обложка книги Zilā planēta Zilā planēta

ZILĀ PLANĒTA

Fantastisku stāstu krājums

Strugacki A, Strugacki B, eprovs A, s G, enko V, Saparins V, ova V, Kolpakovs A, Jefremovs I  
обложка книги Zeit der Gespenster Zeit der Gespenster

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel "Second Glance" bei Atria Books, New York.

Übersetzung aus dem Amerikanischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann

Picoult Jodi  
обложка книги Zoe`s Tale Zoe`s Tale

In the touching fourth novel set in the Old Man's War universe, Scalzi revisits the events of 2007's The Last Colony from the perspective of Zoë, adopted daughter of previous protagonists Jane Sagan and John Perry. Jane and John are drafted to help found the new human colony of Roanoke, struggling against a manipulative and deceitful homeworld government, native werewolf-like creatures and a league of aliens intent on preventing all space expansion and willing to eradicate the colony if needed. Meanwhile, teenage Zoë focuses more on her poetic boyfriend, Enzo; her sarcastic best friend, Gretchen; and her bodyguards, a pair of aliens from a race called the Obin who worship and protect Zoë because of a scientific breakthrough made by her late biological father. Readers of the previous books will find this mostly a rehash, but engaging character development and Scalzi's sharp ear for dialogue will draw in new readers, particularly young adults.

Scalzi John В бой идут одни старики, Old Man`s War  
обложка книги Z – значит Зомби (сборник) Z – значит Зомби (сборник)

Давний страх человека перед потусторонней нечистью породил множество мифов, легенд и преданий, впоследствии ставших классическими.

Неудержимое воображение писателей-фантастов придало этим историям новые голоса, вписало множество оттенков в мрачную палитру ужаса, тлена и крови.

Даже Голливуд, ведомый Брэдом Питтом, устраивает марафон кошмаров в экранизации культового романа «Война миров Z»!

А что думают по этому поводу русские фантасты?

10 ведущих российских авторов впервые демонстрируют свой взгляд на зомби-апокалиптику!

Калиниченко Николай, Долгова Елена, Резанова Наталья Владимировна, Щербак-Жуков Андрей, Выставной Владислав Валерьевич, Первушин Антон Иванович, Точинов Виктор Павлович, Синицын Андрей Тимофеевич, Слюсаренко Сергей Сергеевич, Тырин Михаил Юрьевич, Щёголев Александр Геннадьевич  
обложка книги Z – значит Зомби (сборник) Z – значит Зомби (сборник)

Давний страх человека перед потусторонней нечистью породил множество мифов, легенд и преданий, впоследствии ставших классическими.

Неудержимое воображение писателей-фантастов придало этим историям новые голоса, вписало множество оттенков в мрачную палитру ужаса, тлена и крови.

Даже Голливуд, ведомый Брэдом Питтом, устраивает марафон кошмаров в экранизации культового романа «Война миров Z»!

А что думают по этому поводу русские фантасты?

10 ведущих российских авторов впервые демонстрируют свой взгляд на зомби-апокалиптику!

Калиниченко Николай, Долгова Елена, Резанова Наталья Владимировна, Щербак-Жуков Андрей, Выставной Владислав Валерьевич, Первушин Антон Иванович, Точинов Виктор Павлович, Синицын Андрей Тимофеевич, Слюсаренко Сергей Сергеевич, Тырин Михаил Юрьевич, Щёголев Александр Геннадьевич  
обложка книги Zeitspringer Zeitspringer Silverberg Robert  
обложка книги Z Cezarem w krainie cieni Z Cezarem w krainie cieni Silverberg Robert Roma Eterna (pl)  
обложка книги Zarsthor's Bane Zarsthor's Bane Norton Andre High Hallack Cycle  
обложка книги Zwarte winter Zwarte winter

Een Engelse studente in de middeleeuwse geschiedenis maakt in 2054 een tijdreis naar het Engeland van 1320. Ze heeft zich terdege voorbereid, maar als ze eenmaal in het 14e eeuwse Oxfordshire is gearriveerd, blijken diverse zaken niet te kloppen. Ze vermoedt dat haar tijdscoordinaten fout zijn en dat ze, gezien het uitbreken van de pest, in 1348 is terechtgekomen. Een bevriende professor maakt zich grote zorgen en weet haar ten slotte weer naar de 21e eeuw terug te halen. Een boeiende roman — een mix van sciencefiction en historie — levendig geschreven, vol kleurrijke figuren. Goede tekening van de historische achtergrond. Een meeslepend verhaal dat men ademloos uitleest. Vrij kleine druk.

Willis Connie  
Zbiór opowiadań Шекли Роберт  
Zbiór opowiadań Шекли Роберт  
Zimne brzegi Лукьяненко Сергей Васильевич Искатели неба, Искатели неба (pl)  
обложка книги Z-та световна война (Разкази на очевидци за Войната със зомбитата) Z-та световна война (Разкази на очевидци за Войната със зомбитата)

Всичко започва със слухове за поредната пандемия, идваща от Китай. После случаите на заразени главоломно нарастват и онова, което е изглеждало като раздвижване на криминалния контингент или наченки на революция, не след дълго се оказва далеч по-страховито. Изправено пред едно ужасяващо бъдеще, човечеството се сблъсква със събития, които подлагат на изпитание както здравия ни разум, така и инстинктите ни за оцеляване.

Базирана върху подробни интервюта с оцелели в битките срещу живите мъртъвци, „Z-та световна война“ възкресява най-добрите традиции на американската журналистика, утвърждавайки се не само като развлекателна проза, но и като зловеща алегория.

„Z-та световна война“ се превърна още с излизането си в абсолютен феномен, а неизбежната екранизация с Брад Пит допълнително засили поп културния статус на този ярък и зашеметяващ бестселър.


Брукс Макс  
обложка книги Z – значит Захария Z – значит Захария

Мира, который она знала, больше нет. Ядерная война унесла всех ее близких. Шестнадцатилетняя Энн Бёрден осталась совсем одна в изолированной долине, окруженной горами… а может, и на всей планете. Ужасно, не правда ли?

Но по прошествии года Энн убеждается, что ошибалась. И что даже в этом изуродованном, вывернутом наизнанку мире может быть кое-что пострашнее одиночества.

О`Брайен Роберт  
обложка книги Z – значит Захария Z – значит Захария

Мира, который она знала, больше нет. Ядерная война унесла всех ее близких. Шестнадцатилетняя Энн Бёрден осталась совсем одна в изолированной долине, окруженной горами… а может, и на всей планете. Ужасно, не правда ли?

Но по прошествии года Энн убеждается, что ошибалась. И что даже в этом изуродованном, вывернутом наизнанку мире может быть кое-что пострашнее одиночества.

О`Брайен Роберт  
обложка книги Zwycięski Zwycięski

Kapitan John „Black Jack” Geary, dar Żywego Światła Gwiazd dla Floty Sojuszu w ponad stuletniej wojnie z Syndykatem. Teraz Admirał Floty, rozdarty pomiędzy obawami polityków, a nadziejami żołnierzy. Gotowy by zmienić zasady galaktycznej rozgrywki.

Gdzieś za planetarnymi układami Syndykatu czają się Obcy. Skryci w pajęczynie intryg i sekretów. Być może faktyczni sprawcy największej wojny w dziejach ludzkości. Nowa Flota Sojuszu rusza tam, skąd jeszcze niedawno wycofywały się eskadry Gear’ego – do serca imperium Syndykatu. Bo do Black Jacka oprócz asa potrzeba jeszcze figury.

Ale czy wróg mojego wroga może być moim sojusznikiem?

Campbell Jack Zaginiona flota  
обложка книги Zoo Zoo Diaczenko Marina, Diaczenko Siergiej  
обложка книги Zone Yellow Zone Yellow

Brion Bayard, once of our own timeline and now Imperium Agent extraordinaire, had been on some pretty dangerous missions before - but never had he encountered so noxious a foe as the invading legions of giant plague-ridden rats who walked like men, spreading disease across the multiple universes of the Imperium. Unless Bayard can travel to the original world of the long-tailed invaders and stop the plague at its source, the Earth of the Imperium and all the other Earths in all the universes will fall before the verminous hordes from a timeline that should never have existed in the first place.

Laumer Keith Imperium (Laumer)  
обложка книги Zagubiona Przyszłość Zagubiona Przyszłość

Более четырёх столетий длится полёт космического корабля поколений "СМ-2" от Солнечной системы к планетам Альфы Центавры. Несколько тысяч человек разделились на касты рабов, рабочих, техников, учёных и правителей. Вспыхивает мятеж…

Роман "Zagubiona Przyszłość" (Загубленное будущее) — первый из Космической трилогии (Kosmiczna trylogia) польских писателей-фантастов Кшиштофа Боруня и Анджея Трепки. Добротная, увлекательная фантастика. Срочно нуждается в переводе и издании на русском языке

Борунь Кшиштоф, Трепка Анджей Trylogia Kosmiczna  
обложка книги Zeitgeist Zeitgeist

Понять Zeitgeist, поймать дух времени — вот залог успеха шоу-бизнесмена Лёхи Старлица, сумевшего организовать поп-группу из безголосых, но симпатичных девиц, устроить промоушн, отправить их в турне по развивающимся странам и добиться мировой известности. Только правильно ли угадал он дух времени?.. Тем более что времена меняются, близится рубеж тысячелетий...

Автор книги, Брюс Стерлинг, один из отцов-основателей литературного киберпанка, сам поймал дух времени, написав постмодернистскую фантасмагорию, закручивая захватывающий сюжет, в котором сталкиваются деятели шоу-бизнеса, спецслужбы, террористы и контрабандисты, космические спутники и духи, русские и гавайцы, Пелевин и некрореалисты...

Стерлинг Брюс  
обложка книги Zomcats! Zomcats!

President Doughnut has built a wall to keep the Mexicans out of America. But can he keep the zombies out too?

Desperate for help with his “zombie problem,” Doughnut flies out to see the British Prime Minister.

But Britain faces a problem that’s far worse than plain old zombies.

Thanks to Henderson, the original zomcat, Doughnut’s visit becomes more eventful than he could ever imagine.

Will ‘The Doughnut’ leave Britain in Air Force One or in a body-bag?

ZOMCATS! Is a satirically dark humour littered with blood, horror and gore.

Zomcats! When their nine lives are up they claw their way back from the dead!


“Jack Strange writes as though he’s on a mixture of speed and catnip!”

— Kensington Gore
Strange Jack  
обложка книги Zombie Pulp Zombie Pulp

DEAD MEN TELL TALES.

From the corpse factories of World War I where graveyard rats sharpen their teeth on human bones to the wind-blown cemeteries of the prairie where resurrection comes at an unspeakable price… from the compound of a twisted messianic cult leader and his army of zombies to a post-apocalyptic wasteland where all that stands between the living and the evil dead is sacrifice in the form of a lottery.

DEAD MEN DO TELL TALES.

AND THESE ARE THEIR STORIES.

Zombie Pulp is a collection of 9 short stories and 2 never before published novellas from the twisted undead mind of Tim Curran.

Curran Tim  
обложка книги Zombie Fallout. Апокалипсис Zombie Fallout. Апокалипсис

Эпидемии, подобной этой, человечество еще не знало. Пока население США все больше погружается в панику, медицинские лаборатории отчаянно пытаются изобрести новое, действительно работающее лекарство против беспощадного вируса H1N1. И когда это все-таки удается, вакцину безо всяких исследований и испытаний сразу запускают в массовое производство. Тысячи людей по всей стране буквально дерутся за заветные пузырьки. Слишком поздно выясняется, что у лекарства есть всего один, но очень страшный побочный эффект…

Майкла Тэлбота в последнюю очередь можно назвать героем. Все, что его заботит, – это собственное выживание и безопасность родных. Но в тяжелые времена именно ему предстоит возглавить крохотную группу уцелевших, отчаявшихся людей, каждый день грызущихся если не с зомби, в которых превратилось 95 % населения страны, так между собой. Никто – и в первую очередь сам Майкл – не знает, удастся ли ему остановить бездумную, безликую и бессчетную орду ходячих мертвецов и сохранить свою семью? Но да поможет ему бог!

Тюфо Марк Zombie Fallout  
обложка книги Zombie Fallout. Апокалипсис Zombie Fallout. Апокалипсис

Эпидемии, подобной этой, человечество еще не знало. Пока население США все больше погружается в панику, медицинские лаборатории отчаянно пытаются изобрести новое, действительно работающее лекарство против беспощадного вируса H1N1. И когда это все-таки удается, вакцину безо всяких исследований и испытаний сразу запускают в массовое производство. Тысячи людей по всей стране буквально дерутся за заветные пузырьки. Слишком поздно выясняется, что у лекарства есть всего один, но очень страшный побочный эффект…

Майкла Тэлбота в последнюю очередь можно назвать героем. Все, что его заботит, – это собственное выживание и безопасность родных. Но в тяжелые времена именно ему предстоит возглавить крохотную группу уцелевших, отчаявшихся людей, каждый день грызущихся если не с зомби, в которых превратилось 95 % населения страны, так между собой. Никто – и в первую очередь сам Майкл – не знает, удастся ли ему остановить бездумную, безликую и бессчетную орду ходячих мертвецов и сохранить свою семью? Но да поможет ему бог!

Тюфо Марк Zombie Fallout  
обложка книги Zombie Fallout. Чума на твою семью Zombie Fallout. Чума на твою семью

Зомби-апокалипсис поставил человечество на грань вымирания. Новая доминанта, лишенные разума, голодные орды, прочесывают все вокруг в поисках немногих несчастных, которым посчастливилось – или не посчастливилось – избежать инфицирования лишь для того, чтобы превратиться в пищу.

Перед вами – вторая часть дневника Майкла Тальбота. Прирожденный выживальщик, он вынужден вместе со своей семьей и несколькими друзьями покинуть разоренный поселок Литл-Тертл, спасаясь бегством от безжалостного врага, который как будто пытается свести с Тальботами личные счеты. Но продвигаясь на север среди разоренных полей, они выясняют, что бояться стоит не только зомби: теперь, когда закон и порядок превратились в воспоминание, некоторые люди решили взять ситуацию в собственные руки. Отныне речь идет уже не о простой борьбе мозгов с их пожирателями. Ставки выше, чем жизнь – ведь нужно спасать свою бессмертную душу…

Тюфо Марк Zombie Fallout  
обложка книги Zombie Fallout. Чума на твою семью Zombie Fallout. Чума на твою семью

Зомби-апокалипсис поставил человечество на грань вымирания. Новая доминанта, лишенные разума, голодные орды, прочесывают все вокруг в поисках немногих несчастных, которым посчастливилось – или не посчастливилось – избежать инфицирования лишь для того, чтобы превратиться в пищу.

Перед вами – вторая часть дневника Майкла Тальбота. Прирожденный выживальщик, он вынужден вместе со своей семьей и несколькими друзьями покинуть разоренный поселок Литл-Тертл, спасаясь бегством от безжалостного врага, который как будто пытается свести с Тальботами личные счеты. Но продвигаясь на север среди разоренных полей, они выясняют, что бояться стоит не только зомби: теперь, когда закон и порядок превратились в воспоминание, некоторые люди решили взять ситуацию в собственные руки. Отныне речь идет уже не о простой борьбе мозгов с их пожирателями. Ставки выше, чем жизнь – ведь нужно спасать свою бессмертную душу…

Тюфо Марк Zombie Fallout  
обложка книги Zombiewood Zombiewood

Что делать, если ты машина для убийства, специально выведенная для убийства зомби? Ответ очевиден, крошить ходячих мертвецов в капусту. Чёрный юмор, сарказм, орды зомби и лихой сюжет, вот что вы найдёте в этой книге.

Крылов Геннадий Александрович  
обложка книги Zombi in Russia Zombi in Russia

Если умрюнцы каким-то удивительным образом ухитрялись скрываться от людей до 2013 года, проявив себя только тогда, когда преобразившемуся после тотального Зомби Апокалипсиса миру реально потребовалась третья сила, чтобы как-то уравновесить первые две — живых и неживых. Если за двадцать с лишним лет мало что изменилось и знания об этой таинственной новой расе пополнились лишь самую малость, вряд ли приходилось рассчитывать, что эти угрюмые личности снизойдут до того, чтобы приоткрыть завесу тайны. И все таки Всеволод не оставил надежду разгадать самую великую тайну своего напарника Руслана, почему умрюнцы вообще решили помочь людям в борьбе против зомби. Какая им выгода? И почему эти странные «клоуны» не требуют ничего взамен за свою помощь? Но все тайное однажды становится явным и рано или поздно приходится платить по счетам. Вот уж когда мир снова перевернется с ног на голову, когда на Московские улицы радостно и прытко выскочит первый умрёнок.

Патрикова Татьяна  
обложка книги Zombi in Russia Zombi in Russia

Если умрюнцы каким-то удивительным образом ухитрялись скрываться от людей до 2013 года, проявив себя только тогда, когда преобразившемуся после тотального Зомби Апокалипсиса миру реально потребовалась третья сила, чтобы как-то уравновесить первые две — живых и неживых. Если за двадцать с лишним лет мало что изменилось и знания об этой таинственной новой расе пополнились лишь самую малость, вряд ли приходилось рассчитывать, что эти угрюмые личности снизойдут до того, чтобы приоткрыть завесу тайны. И все таки Всеволод не оставил надежду разгадать самую великую тайну своего напарника Руслана, почему умрюнцы вообще решили помочь людям в борьбе против зомби. Какая им выгода? И почему эти странные «клоуны» не требуют ничего взамен за свою помощь? Но все тайное однажды становится явным и рано или поздно приходится платить по счетам. Вот уж когда мир снова перевернется с ног на голову, когда на Московские улицы радостно и прытко выскочит первый умрёнок.

Патрикова Татьяна  
обложка книги zona 2150. Истоки (СИ) zona 2150. Истоки (СИ)

2150-ый год. Группировка "Старатели" терроризирует Московскую Зону Биологического Заражения. Семен Грачев - старший лейтенант Войск Контроля М.З.Б.З.Он получает задание выследить троих боевиков "Старателей". Вместе с ним в Зону Отчуждения идет группа спецназа ФСБ. Но они не знают, что будет впереди. И не знают, что им еще нескоро придется уйти из Зоны Отчуждения. А кому-то придется остаться в ней навсегда.

Акимцев Федор  

Поиск книг, авторов и серий книг от Яндекса:

Новинки! Свежие поступления книг жанра «Фантастика»

 •  Пособие для ленивого студента
   Малиновская Елена
   Фантастика, Фэнтези

  Что делать, если твой напарник по учебе — полный разгильдяй, а ты — лучшая студентка на курсе? Естественно, попытаться личным примером доказать, что знание — сила! Правда, вот беда, мы постоянно попадаем в какие-то неприятности. Эх, и свалилось же такое «счастье» мне на голову!

 •  Похищенная ученица
   Быстрова Мария
   Фантастика, Фэнтези

  Два года Яна Брайл жила с навязанным ей мужем-пьяницей, два года скрывала свой дар, опасаясь преследования, но довольно! Решение принято, она убьет его. И вот, когда пальцы уже сжали рукоятку ножа, внезапно появились трое незнакомцев. Короткая борьба, удар, и… В следующий раз девушка откроет глаза за многие километры от родины.

  Регесторская империя – самое развитое государство исследованного мира. Здесь по морям плавают пароходы, в небо упираются железные башни, а среди облаков летают искрящиеся магией дирижабли. Здесь если ты одарен силой, то уже счастливчик, если же пилот – тебе повезло несказанно, и добро пожаловать в самое элитное учебное заведение для магов.

  Вот только действительно ли все так сладко, как рассказывают новоиспеченной первокурснице преподаватели Полетной школы? Яна не привыкла верить на слово и во всем разберется, и ее не напугают ни странные ухажеры, ни гроза всех студентов – жестокий и требовательный магистр Гарс, возненавидевший ее с первого взгляда.

 •  Корона Эллгаров
   Головина Оксана
   Фантастика, Фэнтези

  Что общего у двух недавних врагов? Желание обрести свободу и следовать за своей мечтой.

  Рейн, открывая тайну своего рождения, не собирается играть по правилам рода и возвращается в Арфен. Его звериная суть вновь неподконтрольна из-за предательства матери, и дракон доверяется мастерам академии, чтобы обуздать свою силу.

  Опальный принц Ирс Эллгар полон ненависти к правящему королю, как и народ королевства. Великий соблазн — принять корону из рук таинственной силы, обещающей власть, но в обмен ввергнуть мир в войну. Готов ли принц заплатить такую цену и продолжить деяния кровавой династии или же доверится сердцу?

 •  Для кого цветет лори
   Суржевская Марина
   Фантастика, Фэнтези, Любовные романы, Любовно-фантастические романы

  Таких, как я, называют раянами. И много лет нас уничтожали по приказу Темнейшего владыки. Но однажды все изменилось. Проклятие разрушено, и мне суждено стать не изгнанницей, а правительницей. Но и сейчас я лишь пешка на доске сильнейших магов Сумеречной империи, которые решили получить власть цветущего лори. Правда, я устала играть по чужим правилам и жить по чужим приказам. А цветок, который я всю жизнь считала проклятием, возможно, станет моим спасением.

 •  Дар синего камня. Дилогия (СИ)
   Степанов Николай Викторович
   Фантастика, Боевая фантастика, Фэнтези

  Найти клад, проснуться однажды от звонка неизвестного дедушки-миллионера, которому на исходе лет некому передать свои богатства, или наткнуться на реликвию древних, наделяющую обладателя здоровьем и удачливостью, – вот некоторые из мечтаний Семена Зайцева. Поэтому, когда парню предлагают поучаствовать в разгадке таинственного послания человечеству, он соглашается без колебаний.

 •  Дар синего камня. Дилогия (СИ)
   Степанов Николай Викторович
   Фантастика, Боевая фантастика, Фэнтези

  Найти клад, проснуться однажды от звонка неизвестного дедушки-миллионера, которому на исходе лет некому передать свои богатства, или наткнуться на реликвию древних, наделяющую обладателя здоровьем и удачливостью, – вот некоторые из мечтаний Семена Зайцева. Поэтому, когда парню предлагают поучаствовать в разгадке таинственного послания человечеству, он соглашается без колебаний.


Новинки месяца жанра «Фантастика»

 •  Невеста напрокат, или Дарованная судьбой
   Шторм Мира
   Фантастика, Фэнтези, Любовные романы, Любовно-фантастические романы

  Пятнадцать лет назад юный маг, тайком сбежавший из дворца на городской карнавал, встретил незнакомку в маске, чьи губы пахли земляникой, а руки, обнимающие за плечи, отнимали разум. Она была такая маленькая и такая хрупкая в его руках, доверчивая земная девочка. Без всякой магии целовала его, отчего кровь бурлила по венам как шампанское. Слова родовой брачной клятвы, вызубренные с детства, сорвались с губ юноши сами собой. Конечно, это были всего лишь красивые слова. Без алтаря и должного ритуала они не имели силы. Маг был уверен.

  На рассвете они расстались, так и не сняв маски, потому что страшно было разрушить восхитительное ощущение сказки, которое искрило между ними всю ночь. Юные и легкомысленные. Договорились встретиться в полдень уже без масок и по-настоящему познакомиться. Закусив опухшую от поцелуев губу, она легко вспорхнула по лестнице и исчезла. Как оказалось, навсегда. Его шаари-на, его избранная…

 •  Город, где живёт магия. Трилогия (СИ)
   Казакова Светлана
   Фантастика, Детективная фантастика, Фэнтези

  В этом мире маги и ведьмы живут среди нас, ходят по тем же улицам, так же влюбляются, ссорятся и мирятся. Учатся в специальных университетах, путешествуют, применяют магию в быту и на работе. Их существование больше не является секретом для остальных. Даже с Инквизицией, много веков угрожавшей магическому миру, удалось договориться и наладить почти мирное сосуществование. Но жизнь магического сообщества далеко не всегда бывает ровной и гладкой, ведь ей угрожают демоны и прочие сверхъестественные существа, да и среди самих магов немало тех, кто ради борьбы за власть и собственных целей готов натворить опасных дел. Три части цикла «Город, где живёт магия» под одной обложкой. 16+

 •  Город, где живёт магия. Трилогия (СИ)
   Казакова Светлана
   Фантастика, Детективная фантастика, Фэнтези

  В этом мире маги и ведьмы живут среди нас, ходят по тем же улицам, так же влюбляются, ссорятся и мирятся. Учатся в специальных университетах, путешествуют, применяют магию в быту и на работе. Их существование больше не является секретом для остальных. Даже с Инквизицией, много веков угрожавшей магическому миру, удалось договориться и наладить почти мирное сосуществование. Но жизнь магического сообщества далеко не всегда бывает ровной и гладкой, ведь ей угрожают демоны и прочие сверхъестественные существа, да и среди самих магов немало тех, кто ради борьбы за власть и собственных целей готов натворить опасных дел. Три части цикла «Город, где живёт магия» под одной обложкой. 16+

 •  Я - ваша крестная ведьма!
   Жарова Наталья
   Фантастика, Фэнтези

  Я люблю сказки. Ну, вот люблю и все! Эти наивные добрые истории, когда зло обязательно будет наказано, а любовь всегда обоюдная и со счастливым концом. В сказке я бы обязательно работала какой-нибудь королевной. Интересно, как бы тогда жилось? Все проблемы решались бы с помощью магии, а принц, который непременно окажется брюнетом с нежным взором темных глаз, влюбится с первого взгляда? Мечта, да и только! А ведь кое-кто сегодня вечером мне говорил, что мечты сбываются… И вот, стою я в окружении высоченных деревьев, по щиколотку в грязи и усиленно тру кулаками глаза, попутно размазывая столь искусно наложенный макияж. Мама дорогая, куда же я попала? А впрочем, избушки коварной старушонки в пределах видимости не наблюдается. Серые волки и маленькие Красные Шапочки рядом не пробегают. Замок Синей Бороды на полянке не растет. И что же это за сказочка такая? Где цветы, конфеты и толпы поклонников? Ау, герои! Встречайте гостей! Это я приехала!

 •  Тайна тёмного клана
   Шёпот Светлана Богдановна
   Фантастика, Фэнтези, Попаданцы

  В прошлой жизни меня звали Оксана, в этой Эволет. Моя история началась в тот день, когда душу настоящей Эволет поглотил демон, а я заняла ее тело.

  Опасные знания, могущественные кланы, заговоры и убийства, а на десерт — брак с человеком, которому обещана с самого детства. Скука? Я забыла это слово навсегда.

 •  Шаман. Похищенные
   Калбазов Константин
   Фантастика, Боевая фантастика, Попаданцы

  В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки. Именно этого принципа придерживается Игорь Бородин, похищенный с другими землянами и оказавшийся невольным участником разыгранного таинственными кукловодами жестокого реалити-шоу в каком-то параллельном мире.

  Торговые караваны, путешествия по бескрайним и малонаселенным просторам, пустоши мертвых городов, схватки с кочевниками, горцами и бандитами. Адреналин, бушующий в крови адским варевом.

  Этот мир пришелся Бородину словно костюм, сшитый по его меркам. Но всего лишь одна ложка дегтя портит бочку меда. Ему претит то, что его жизнь оказалась разменной монетой в чьей-то забаве. И упорства и решительности ему не занимать. А потому кукловодам лучше бы приготовиться к неприятностям.

 Жанры книг